EXCLUSIV | Avem motivarea instantei in dosarul marcii „Fotbal Club Rapid” | „Marca a fost inregistrata cu rea credinta”

1923.ro – Site-ul suporterilor rapidisti – Singurul site care te informeaza corect, zi de zi, de peste 9 ani, a intrat in posesia motivarii TRIBUNALULUI BUCURESTI cu privire la procesele dintre AFC RAPID si FC RAPID 1923 SA pentru marca.

Astazi, prezentam motivarea deciziei prin care, in prima instanta, s-a decis anularea marcii FOTBAL CLUB RAPID (emblema actuala), urmand ca maine, sa va prezentam si cealalta motivare a deciziei luata cu privire la respingerea actiunii impotriva AFC RAPID.

Iata motivarea completa, cu mentiunea ca denumirile societatii apar cenzurate, insa puteti deduce simplu despre cine este vorba (parat – FC Rapid 1923 SA si FC Rapid SA, iar reclamant AFC Rapid)

Dosar nr. ____________

R O M Â N I A

Te asteptam in FAN SHOP 1923 cu preturi accesibile si produse EXTRAORDINARE. In plus, LIVRAM RAPID! APASA AICI

Tribunalul București Secția a V a Civilă

ÎNCHEIERE

Ședința publică din data de 23.07.2020

Tribunalul constituit din:

PREȘEDINTE: L____ E____ P____

GREFIER: C_______ M_______

Pe rol se află soluționarea cererii de chemare în judecată formulată de către reclamanta A________ A_____ A___ A____ A________ în contradictoriu cu pârâta SC A_____ A___ A____ 1923 SA A_____ A___ A____ SA ÎN F_______, O______ DE STAT PENTRU INVENȚII ȘI MĂRCI, OSIM având ca obiect marcă.

La apelul nominal făcut în ședință publică, au răspuns reclamanta prin avocați I____ B_____ și V_______ F______ cu împuternicire avocațială la dosar și pârâta SC A_____ A___ A____ 1923 SA prin avocat C____ N_______ Frisch și avocat D__ F_____, cu împuternicire avocațială la dosar, pârâtul OSIM prin consilier juridic M_____ Murada, lipsă fiind celelalte părți.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, care învederează instanței obiectul cauzei, stadiul procesual și modalitatea de îndeplinire a procedurii de citare, precum și înaintarea dosarului nr. _____/3/2019, iar la data de 17.07.2020 și 22.07.2020 prin serviciul registratură reclamanta a depus la dosarul cauzei înscrisuri și planșe foto, la data de 13.07.2020 pârâta A_____ A___ A____ 1923 SA a depus la dosar un set de înscrisuri, pe stick, la data de 21.07.2020 au fost depuse la dosarul cauzei relațiile solicitate de la Judecătoria Sectorului 1 București, după care:

Tribunalul pune în discuție exceptai lipsei calității de reprezentant a domnului H____ M______ pentru reclamanta AFC Rapid.

Reclamanta prin avocat solicită respingerea excepției având în vedere că a fost dovedită calitatea de reprezentant a domnului H____ M______ prin depunerea relațiilor de la Judecătoria Sectorului 1 București. Potrivit statului, domnul H____ M______ care calitatea de președinte executiv, astfel cum rezultă din dispozițiile art. 22 alin 6 și art. 25 alin 1 și 3 din Statut. Suplimentar față de prevederile statului, care sunt în deplină concordanță cu legislația cadru, Consiliul Director al Asociației a decis să emită o decizie comună, prin să îl împuternicească în mod expres pe domnul H____ M______ de a fi desemnat ca reprezentant al Asociației în relația cu instanțele de judecată. În acest sens a fost depusă la dosarul cauzei Decizia nr. 2/10.02.2018 prin care domnului H____ M______ i se confirmă încă o dată, această calitate de reprezentant, care era justificată și de reglementările statutului. Prin urmare, reprezentarea este perfect legală și dovedită.

Pârâta SC A_____ A___ A____ 1923 SA, prin avocat, lasă la aprecierea instanței.

Tribunalul constată că este dovedită calitatea de reprezentant legal a domnului H____ M______, potrivit art. 25 alin 1 din statut, coroborat cu dispozițiile art. 26 din OG 26/2000, președintele executiv fiind împuternicit să reprezinte Asociația pentru declanșarea prezentului litigiu, împuternicind ulterior pe avocat să asiste partea în judecată.

Tribunalul pune în discuția părților excepția inadmisibității cererii de anulare și a lipsei de interes a reclamantei, invocate de către pârâta SC A_____ A___ A____ 1923 SA prin întâmpinare.

Pârâta prin avocat, cu privire la excepția inadmisibilității cererii de anulare, solicită admiterea acesteia, având în vedere atât cererea introductivă, cât și precizările și documentele depuse ulterior, prin care reclamanta pune în discuție anularea unei mărci combinate, care, în prezent, aparține pârâtei. Astfel, din înscrisurile depuse la dosarul cauzei, marca ce constituie obiectul prezentului litigiu a fost cesionată de către reclamantă către partea pe care o reprezintă. De fapt, reclamanta contestă calitatea pârâtei A_____ A___ A____ SA de titular a mărcii A_____ A___ A____. Această cesiune este de fapt apanajul unei licențieri, aspecte care sunt total străine de motivele de anulare. Prin cererea introductivă, cea inițială, reclamanta contestă o licență acordată unuia dintre autorii pârâtei. Dar acest aspect nu poate constitui un motiv al anulării mărcii.

Cu privire la excepția lipsei de interes a reclamantei, arată că reclamanta nu a înțeles să opună un drept care să fie existent, palpabil și valid. Reclamanta invocă notorietatea; dar și pârâta invocă tot notorietatea transmisă prin autorii direcți. Reclamanta este o asociație care nu poate desfășura activități competitiv – profesionale. Reclamanta a fost înființată de autorul pârâtei, Uniunea A_____ A___ A____, iar de cel puțin 15 ani nu mai are nici o activitate fotbalistică profesionistă. Reprezentantul a fost de acord ca mărcile să fie evaluate și valorificate. Având în vedere că nu are un drept anterior și nici un interes în prezenta acțiune și nici nu va dobândi vreun folos din anularea mărcii, apreciază că reclamanta nu are un interes care să suporte această acțiune.

Reclamanta prin avocat, apreciază că ambele excepții invocate de către pârâtă trebuie unite cu fondul, fiind mai mult apărări de fond și nu veritabile excepții.

Tribunalul apreciază că excepția inadmisibilității poate fi soluționată fără a fi unită cu fondul.

Reclamanta prin avocat, solicită respingerea excepției inadmisibilății acțiunii, având în vedere că acțiunea de anulare a mărcii este admisibilă. Astfel, în susținerea acțiunii a invocat motive relative de anulare, respectiv nerespectarea condițiilor de înregistrare a mărcii de la momentul înregistrării, ce țin de încălcarea unui drept anterior, invocând marca notorie pe care reclamanta o deține și marca verbală, anterioară, înregistrată; a invocat încălcarea unui drept de autor, iar pe motivele absolute, a invocat și a detaliat și în precizarea la acțiunea inițială și în cea de a doua acțiune formulată, pe largă, motivele pe care apreciază că, la momentul înregistrării mărcii ce face obiectul dosarului a existat o intenție frauduloasă la înregistrate. Acestea sunt motivele pentru care apreciază că nu poate fi vorba de o inadmisibilitate a acțiunii.

Tribunalul, deliberând asupra excepției inadmisibilității acțiunii, o respinge ca neîntemeiată, reținând că acțiunea cuprinde motive de anulare a mărcii și referirile la cesiune sunt motive de fapt în conturarea acestor motive de anulare a mărcii, nu privesc susținerea cererii de anulare a mărcii, aspectele privitoare la modul în care a fost cesionată marca și la titularul mărcii.

Reclamanta prin avocat, solicită respingerea excepției lipsei de interes, având în vedere că interesul este născut, personal și actual. Potrivit actelor depuse la dosarul cauzei, reclamanta este continuatoarea activității fotbalistice a Uniunii A_____ A___ A____; în perioada 2001-____, sub egida reclamantei, echipa Rapid a jucat în toate competițiile interne și internaționale, iar în prezent, partea pe care o reprezintă deține toate drepturile de a activa ca un club de fotbal profesionist, inclusiv de a juca în toate competițiile interne și internaționale organizate de UEFA. În acest sens a depus la dosarul cauzei certificatul de identitate sportivă eliberat de Ministerul Tineretului și Sportului, iar reclamanta este membră a Federației Române de Fotbal. Mai arată că actualele reglementări ale UEFA permit licențierea și a entităților non profit, cum este reclamanta, care este o asociație care funcționează în condiții legale și are interesul de a recăpăta dreptul de joc sub marca Rapid, reclamanta funcționând în continuare, sub această marcă.

Tribunalul unește cu fondul excepția lipsei de interes, având în vedere că aceasta privește aspecte de folosire a semnului, și nemaifiind alte cereri de formulat, excepții de invocat, acordă cuvântul asupra probatoriului.

Reclamanta prin avocat, invocă excepția tardivității formulării motivelor de fapt de drept invocate de către pârâta SC A_____ A___ A____ 1923 SA, prin notele de ședință din data de 29.05.2020 și 13.07.2020, prin raportare la dispozițiile art. 205 alin 1 și art. 201 alin 1 lit c C__. Astfel, prin întâmpinarea depusă nu a fost invocată nici una din apărările ce sunt invocate prin aceste note de ședință depuse în data de 29.05.2020; prin aceste note de ședință se invocă deținerea unor mărci suplimentare, -care nu au fost invocate în întâmpinarea inițială-; se invocă o notorietate cu privire la aceste mărci, notorietate care a fost susținută prin înscrisurile – sitck-ul depus în data de 13.07.2020. Având în vedere că aceste susțineri sunt apărări noi în fapt și în drept, solicită respingerea acestor apărări ca fiind formulate tardiv.

Tribunalul reține că este vorba despre notele de ședință și înscrisurile depuse în data de 29.05.2020 (filele 28-61 volumul VI ) și despre cele depuse pentru termenul de astăzi, din data de 13.07.2020.

Reclamanta, prin avocat, învederează tribunalului că, prin aceste înscrisuri și note de ședință, se invocă deținerea unor mărci de către Uniunea A_____ A___ A________ și caracterul lor notoriu.

Pârâta, prin avocat, învederează tribunalului că toate înscrisurile și notele de ședință depuse la dosarul cauzei răspund cererii precizatoare, modificatoare formulată de către reclamantă. Formulează cerere de decădere a reclamantei din dreptul de a depune toate înscrisurile aflate la dosarul cauzei începând cu data de 17.05.2018, când s-a formulat cererea introductivă. Învederează tribunalului că ambele părți invocă o notorietate; astfel, la termenul din 29.05.2020 și reclamanta a depus la dosarul cauzei un probatoriu în dovedirea notorietății mărcii. Prin urmare, apreciază că înlăturarea și ignorarea înscrisurilor și a notelor de ședință depuse la dosarul cauzei nu este oportună. În subsidiar, solicită ca și reclamanta să fie decăzută din dreptul de administrare a probei cu toate înscrisurile depuse la dosarul cauzei după introducerea acțiunii.

În replică, reclamanta, prin avocat, învederează tribunalului că în cadrul acțiunii formulate și precizărilor ulterioare, a invocat toate argumentele de drept și de fapt. Toate înscrisurile depuse la dosarul cauzei au fost administrate în mod legal și în dovedirea tezelor probatorii. Se opune la administrarea unor apărări noi și a înscrisurilor aferente acestora și care iau forma unor completări la întâmpinare: acestea sunt depuse tardiv.

Pârâta prin avocat, arată că reclamanta este cea care a creat cadrul procesual, iar prin apărările formulate nu se modifică acest cadrul procesual.

Tribunalul apreciază că înscrisurile depuse la data de 29.05.2020 pot fi primite la dosarul cauzei, având în vedere că nu provoacă amânarea judecății. Solicită apărătorului pârâtei să precizeze dacă prin notele de ședință depuse în data de 29.05.2020 au fost formulate apărări noi cu privire la folosirea celor trei mărci.

Pârâta prin avocat, învederează tribunalului că prin întâmpinarea inițială a făcut referire la aspectul privind folosirea celor trei mărci. Ceea ce a contestat prin întâmpinare este notorietatea mărcii invocate de către reclamantă. Dar notorietatea mărcii a aparținut autorilor societății care a înființat partea reclamantă și s-a transmis către pârâtă. Învederează tribunalului că la termenul de judecată din data de 29.05.2020 reclamanta a depus la dosarul cauzei note de ședință cu un probatoriu dublat, privind notorietatea mărcilor. Dar notorietatea este legată de titular și de activitatea reală a unui titular.

Reclamanta prin avocat, învederează tribunalului că notorietatea a fost invocată ca și motiv relativ de anulare a mărcii și a fost susținută prin înscrisurile depuse la dosarul cauzei. Din punct de vedere procedural, apreciază că apărarea pârâtei este făcută peste termenul legal.

Pârâtul OSIM prin consilier juridic, apreciază că, astfel cum au fost depuse înscrisurile, nu poate fi vorba de apărări noi.

Tribunalul, reține notele de ședință depuse de către pârâtă ca făcând referire la obiecțiunile privind notorietatea mărcilor, astfel cum este susținută de către reclamantă, pârâta solicitând prin întâmpinarea inițială ca reclamanta să-și precizeze acțiunea în sensul indicării mărcii invocate ca fiind notorie, titularul acesteia precum și perioada de referință și pretinsa notorietate, făcând, de asemenea, referire, la modalitatea în care a fost prezentat raportul juridic creat între A_____ A___ 1923 SA și Societatea A_____ A___ A____ SA. Totodată, reține că notele de ședință din 29.05.2020 fac referire la întâmpinarea astfel cum a fost inițial formulată și nu produc amânarea judecății; reține și înscrisurile depuse pentru termenul din 23.07.2020 care nu produc amânarea judecății având în vedere că au fost comunicate între părți.

Tribunalul, având în vedere că părțile declară că nu mai au alte cereri de formulat, excepții de soluționat sau probe de administrat, dispune reluarea cauzei la ora 12:00 în vederea dezbaterii pe fond.

La apelul nominal făcut în ședință publică, au răspuns reclamanta prin avocați I____ B_____ și V_______ F______ cu împuternicire avocațială la dosar și pârâta SC A_____ A___ A____ 1923 SA prin avocat C____ N_______ Frisch cu împuternicire avocațială la dosar, pârâtul OSIM prin consilier juridic M_____ Murada, lipsă fiind celelalte părți

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care:

Tribunalul acordă cuvântul asupra fondului.

Reclamanta prin avocat, cu privire la motivul de anulare întemeiat pe art. 6.1 b din legea mărcilor, coroborat cu art. 6 alin 4, care se referă la conflictul dintre marca a cărei anulare o solicită și un drept anterior care aparține reclamantei, un drept asupra unei mărci notorii, neînregistrate. Reprezentarea grafică a acestei mărci notorii neînregistrată apare în Statutul Asociației reclamante, un statut din 18.06.2001, depus la dosarul cauzei. Această marcă a fost creată de către un colectiv format de asociați și angajați de la Uniunea A_____ A___ A____ (UFC Rapid), pentru înființarea unei noi asociații care s-a numit A________ A_____ A___ A____ (AFC Rapid). Asociație reclamantă are o descendență directă din UFC Rapid, adică din entitatea care, după Revoluția din 1989, a continuat activitatea clubului istoric Rapid, cel care luase ființă în anul 1923. Astfel, ambele părți au arătat că UFC Rapid este continuatoarea activității Clubului din 1923. În speța de față se pune problema care dintre cele două părți, reclamanta sau pârâta, este continuatoarea UFC Rapid. Astfel cum rezultă din înscrisurile de la dosarul cauzei, reclamanta este continuatorul UFC Rapid întrucât din statutul din 2001 al Asociației A_____ A___ A____ se poate constatat că reclamanta s-a constituit prin divizare din UFC Rapid; tot în statut se menționează în mod expres că reclamanta este continuatoarea de drept a acestei entități cu drept de a juca în competițiile naționale și internaționale. Divizarea UFC Rapid a avut loc în felul următor: tot ceea ce a însemnat activitatea profesionistă a fost preluată de reclamanta AFC, iar tot ce a însemnat activitate de juniori, a rămas la UFC. Prin urmare, partea cea mai importantă, cea mai vizibilă pentru public, din punct de vedere al mărcii, este activitatea profesionistă care a fost continuată de către AFC Rapid și nu a mai fost continuată de către UFC Rapid. Prin urmare, a fost făcută o partajare clară a celor două activități: pentru profesioniști și pentru juniori. Învederează tribunalului că a contribuit în mod decisiv la crearea notorietății acestei mărci: la început a fost o siglă propusă publicului și care, cu timpul a dobândit notorietate prin activitatea pe care a desfășurat -o în gestionarea clubului. Perioada cuprinsă între 2001-____ a fost o perioadă de glorie pentru echipa Rapid, sub gestiunea reclamantei AFC Rapid, au fost obținute victorii importante pe plan național și în competițiile internaționale; sigla care a fost folosită la toate meciurile a fost televizată și urmărită de milioane de telespectatori, nu numai din România. Astfel, siglele sub care joacă o echipă sunt foarte importante. Autoarea reclamantei, FC Rapid, a folosit anumit sigle care au rămas în istoria clubului, dar la înființarea Asociației, s-a propus publicului o nouă siglă care a căpătat notorietate. Aceste sigle sunt întotdeauna declarate în dosarele de licențiere de la federațiile de fotbal și sunt folosite în competițiile internaționale. Precizează că UEFA este cea care tine evidența siglelor sub care a evoluat AFC Rapid.

Dând lămuriri tribunalului, arată că Asociația UFC Rapid a mai avut activitate maxim un an cu juniorii, după înființarea reclamantei.

Mai arată că marca, la a cărei notorietate a contribuit în anii 2001-____, a rămas în patrimoniul Asociației reclamante; în anul ____, în contextul unor reglementări de la UEFA, reclamanta a participat, cu peste 80%, la constituirea unei societăți pe acțiuni, respectiv A_____ A___ A____ SA care acum se află în faliment.

Învederează tribunalului că niciodată nu a transferat drepturile asupra mărcii către A_____ A___ A____ SA, această entitate fiind gândită sub imperiul reglementărilor fotbalistice care erau în vigoare la acel moment, centrul de comandă rămânând la AFC Rapid, iar în actul constitutiv al societății pe acțiuni și în contractele de cesiune ce erau încheiate an de an se observă că această entitate a fost gândită ca o formă de organizare a activității desfășurată de reclamantă. Niciodată nu a fost desființată Asociația, iar în momentul în care A_____ A___ A____ SA a început să aibă probleme, activitatea fotbalistică a fost continuată de către Asociație care avea drepturile de joc.

Cu privire la motivul anulării pentru rea credință, învederează tribunalului că din 2001 până în 2018, singura entitate care a folosit această siglă a fost Asociația, sau sub egida Asociației, societatea pe acțiuni. Siglele UFC ului au fost înregistrate în 1999, au fost folosite pentru un an de zile sau doi ani de zile; din anul 2001 aceste sigle nu au mai fost folosite nici de către AFC și nici de Uniune și nici de către pârâtă și sunt total diferite.

La momentul constituirii societății pe acțiuni, Asociația, fiind acționarul majoritar, a avut un cuvânt de spus cu privire la condițiile care stabilesc funcționarea acestei noi societăți. Astfel, încă de la momentul constituirii societății pe acțiuni, astfel cum rezultă din actul constitutiv, (art. 9 pct 5) se prevede ipotetic, posibilitatea transmiterii unor drepturi de utilizare exclusivă, precum și majorarea capitalului social. Exclusivitatea este un atribut al licențierii, al transmiterii de drepturi și nicidecum al cesiunii. Prin urmare, ceea ce s-a transmis a fost dreptul de utilizare, în nici un caz un drept de înregistrare a mărcii. În fapt, din actele ulterioare ale societății, rezultă că în data de 17.07.____ se încheie un act adițional la actul constitutiv (anexa 4 la precizări), în care se majorează capitalul social cu o sumă ce reprezintă doar aportul în natură constând în drepturile federative deținute de Asociație asupra jucătorilor. Nici un alt document din dosarul societății în faliment nu este de natură să facă dovada unei cesiuni cu privire la dreptul la marcă.

Arată că între anii 2007-2009 au existat contracte de cesiune succesivă prin care reclamanta AFC, ceda pârâtei FC Rapid SA, drepturile de participare în competițiile naționale și internaționale. A________ A_____ A___ A____ a fost una dintre fondatorii Federației Române de Fotbal.

Invocă art. 26 pct 4 din actul constitutiv în care se prevede că în caz de lichidare a societății, dreptul de joc în competițiile interne și internaționale va fi cesionat cu titlu gratuit Asociației A_____ A___ A____ A________. Prin urmare, întotdeauna s-a considerat că există un drept al Asociației de a reveni în competiția sportivă atunci când se întâmplă ceva cu societatea pe acțiuni. Această clauză se regăsește inclusiv în ultimul act actualizat în 2015, la punctul 28.4.

Din tot acest context anterior înregistrării mărcii, rezultă că intenția părților a fost aceea ca activitatea fotbalistică să fie sub egida Asociației, care era acționarul majoritar, care deținea în continuare marca, care cesiona dreptul de joc anual și cu privire la care se prevedea în mod expres că activitatea fotbalistică urma să se întoarcă la Asociație în cazul în care se întâmpla ceva cu societatea pe acțiuni. Dovadă stă și faptul că, de la data înființării societății pe acțiuni, din ____ până în 2015 când se înregistrează marca a cărei anulare o solicită, trec nouă ani în care acționari care cunoșteau înțelegerea părților, care, mare parte din aceștia făceau parte și din Asociație și din societatea pe acțiuni, nu au depus la înregistrare această marcă. În anul 2015 se face depunerea la înregistrare a acestei mărci, când pârâta A_____ A___ SA __________________________ este depusă la înregistrare de către un administrator special F______ G_____ D_____, care nu avut niciodată acordul lichidatorului judiciar sau al acționarilor. Acest lucru rezultă din probatoriul administrat la dosar, prin urmare, marca a fost pusă la înregistrare, într -o perioadă incertă și obscură, de către un administrator special al cărui mandat a fost anulat cu titlu retroactiv și prin urmare, toate actele îndeplinite de către aceste în baza mandatului dat, inclusiv semnarea procurii de reprezentare a mandatarului din fața OSIM nu ar avea cum să se bucure de legalitate.

Învederează tribunalului că pârâta a fost înființată în aprilie 2018, la un moment apropiat de data introducerii prezentei acțiuni. Acțiunea de anulare a mărcii a fost inițiată mult anterior oricărui moment în care pârâta să fie implicată în tot ceea ce înseamnă marca Rapid. Din înscrisurile de la dosar se poate observa că nu s-a dorit reorganizarea societății pe acțiuni. Cea ce s-a dorit a fost valorificarea mărcii Rapid la o valoare mult subevaluată. Astfel, după momentul înregistrării mărcii, începând cu iulie 2016, echipa Rapid nu a mai activat în L___ I; deși nu era definitivă decizia de intrare în faliment, această decizie a avut drept consecință faptul că echipa nu a mai putut înregistra contracte noi și nu au mai fost legitimați suficienți jucători, astfel încât Clubul nu s-a mai putut înscrie în Prima Divizie. Prin urmare, de la momentul 2016 echipa nu a mai jucat sub egida A_____ A___ A____ SA.

În toată această perioadă au existat mai multe încercări ale precursoarelor pârâtei de formare a unor entități care să utilizeze denumirea Rapid. În acest sens, în data de 10.09.2019 a depus o ________ încheieri ale judecătoriilor prin care s-a respins înființarea mai multor asociații care conținea denumirea Rapid. La toate aceste încercări reclamanta s-a opus cu succes. Cu mult înainte de înființarea pârâtei A________ A_____ A___ a reclamant dreptul asupra acestei mărci și a arătat că nu se pot înființa alte entități care să poată prelua marca ce aparține reclamantei. Abia după achiziția de către pârâtă a mărcii litigioase, s-a reușit schimbarea de denumire din A_____ A___ R în A_____ A___ A____ 1923 SA.

Prin analizarea relei credințe în antiteză cu buna credință, se ajunge la concluzia că un comportament de bună credință ar fi presupus cu totul altceva la momentul înregistrării mărcii. Din toate înscrisurile rezultă că a existat o complet altă intenție a părților, inclusiv la momentul înregistrării s-a acționat în baza unui mandat anulat de către instanța de judecată, iar societatea pârâtă a achiziționat această marcă printr -un proces verbal de adjudecare în care se reține în mod expres faptul că pârâta are cunoștință de existența acestui litigiu, mult anterior respectivei adjudecări și că își asumă riscurile.

Precizează că această siglă, această marcă notorie a fost înființată de către Asociație și este sigla din statutul acesteia, asociația este cea care a făcut marca de renume în perioada 2000-____; ulterior marca nu a fost cesionată, a existat în patrimoniul reclamantei; s-a transmis doar un drept de utilizare astfel cum rezultă din actele constitutive, nu există un transfer scris care să clarifice această chestiune, or în materia transferului dreptului la marcă, atât jurisprudența, cât și legea prevăd obligativitatea formei scrise, sub sancțiunea nulității. Intenția ilicită de la momentul înregistrării mărcii nu mai poate fi pusă în discuție.

Pârâta, prin avocat, cu privire la notorietatea mărcii: aceasta nu poate fi în portofoliul reclamantei. Marca Rapid este identificată datorită elementului verbal.

În ceea ce privește dreptul de autor, arată că potrivit Legii nr. 8/1996, autorul este o persoană fizică sau persoanele fizice care a/au creat o operă. Dar reclamanții din prezenta cauză nu sunt autorii operei, prin urmare se impune respingerea acțiunii ca neîntemeiată și nedovedită. În ceea ce privește reaua credință, arată că aceasta trebuie apreciată la momentul înregistrării mărcii. Apreciază că reaua credință nu a existat în nici un moment. Astfel, mergând pe linia autorilor pârâtei, marca a fost înregistrată de UFC, care a creat această unitate de tip disel pentru a efectua anumite acte. Autoarea pârâtei este cea care a creat reclamanta. Nu se poate vorbi de o rea credință în momentul în care niște mărci sunt cu mult anterioare înființării reclamantei. Reaua credință în materia mărcilor înseamnă dorința de a bloca activitatea unui concurent, dorința de a înregistra și înregistrarea unor mărci în scopul deturnării, sau înregistrarea mărcii de către un agent sau mandatarul acestuia. Dar părțile din prezenta cauză nu se află în nici una din aceste ipoteze. Mărcile înregistrate de către pârâtă au fost achiziționate prin licitație publică, ca urmare a faptului că reclamanta a hotărât vânzarea acestora. Reclamanta a recunoscut, prin concluziile orale de la acest termen de judecată, că, de fapt, nu este mulțumită cu prețul respectiv, după ce a decis vânzarea acestora. Reaua credință se raportează la un mandat pe care chiar reclamanta l-a dat unei persoane numită F______, mandat care ulterior a fost anulat. Cu privire la acest mandat, precizează faptul că nu s-a anulat procura dată mandatarului din fața OSIM ului, ci au fost anulate niște hotărâri care, la acel moment, au fost semnate de toți acționarii pârâtei, nu doar de o parte dintre aceștia.

Cu privire la momentul în care a fost înregistrată marca, arată că cererea de înregistrare a fost depusă la data de 05.03.2015; la acel moment A________ A_____ A___ A____ A________ era în continuare acționar majoritar, prin urmare, deciziile nu puteau fi luate fără acordul Asociației. Astfel, nu se poate invoca reaua credință atâta timp cât AFC, acționar majoritar și semnatar al acestor acte, avea cunoștință ___ i s-a dat mandatul și ce acte erau efectuate. Acțiunea în dosarul de anulare marcă a fost promovată de către administratorul judiciar, astfel urmează ca instanța să aibă în vedere dispozițiile art. 1260 și art. 1262 Cod civil.

Învederează tribunalului că AFC a fost creată de asociații comuni ai tuturor autorilor și ai antecesorilor pârâtei. Astfel cum recunoaște și reclamanta în cererea precizatoare, UFC -ul, după anul 1992 până în anul 2001, a fost cea care a continuat activitatea. Din 1992, UFC ul a folosit echipa de fotbal și elementele constitutive pentru Rapid. Prin urmare, din 1992 aceste mărci au fost notorii. Mărcile sunt înregistrate în anul 1999. Reclamanta, care este înființată în anul 2000, nu putea să dobândească un drept asupra unei mărci notorii, înregistrate în anul 1999. Mai mult, sigla asupra cărora se raportează că ar fi creația reclamantei, a fost folosită, potrivit documentelor depuse la dosarul cauzei, cu cel puțin 6 luni înaintea de înființarea reclamantei. Există o similaritate conceptuală evidentă, asupra desenului privind sigla anterioară, această culoare/combinație de culori este folosită din anul 1920, astfel încât, toate susținerile și pretențiile de unică notorietate că ar aparține reclamantei, sunt contrazise de realitate: folosirea anterioară a mărcii de către autorii pârâtei, cedarea, în linie directă către pârâtă, pentru că reclamanta nu a avut niciodată o marcă înregistrată.

În susținerile reclamantei există contradicții flagrante: astfel, reclamanta afirmă că în anul ____ a trebuit să înființeze societatea comercială, ultimul autor al pârâtei, pentru că nu mai putea să evolueze ca asociație non profit. Ulterior, reclamanta a afirmat că ea este cea care închiria jucătorii și ceda dreptul de joc. Dar toate aceste afirmații sunt contrazise de logică, de realitatea jocului profesionist și chiar de înscrisurile depuse la dosarul cauzei.

În concluzie, notorietatea nu este dovedită, nu este în apanajul reclamantei, acesta nu poate justifica acest element din cauza faptului că activitatea fotbalistică a fondatorilor, persoanele care au fost și la UFC și la societatea comercială, au înființat, pe o perioadă determinată, această asociație, care, în succesiunea societăților care au fost implicate în coordonarea fotbalului profesionist, a funcționat cel mai scurt timp.

Solicită amânarea pronunțării și precizează că își rezervă dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată.

În replică, reclamanta prin avocat, precizează că, la momentul înregistrării mărcii, AFC era acționar minoritar; nu a existat vreun act prin care să se dovedească că reclamanta ar fi avut la cunoștință de această cerere de depunere la înregistrare a mărcii, iar administratorul special a acționat fără a avea acordul tuturor acționarilor.

Arată că, de fapt, miza acestui litigiu îl reprezintă sigla Asociației A_____ A___ A____ care cuprinde reprezentarea stilizată a vulturului, mărcile Uniunii, cu privire la care pârâta invocă drepturi, sunt o altă reprezentare grafică, complet diferită de a reclamantei. Dar din punct de vedere al istoricului, din punct de vedere al drepturilor pe care reclamanta le deține, Asociația este continuatoare unei activități fotbalistice care a fost preluată de la Uniune, a desfășurat -o sub egida reclamantei, a promovat această nou siglă. Nu poate fi reținută afirmația pârâtei în sensul că a preluat aceste mărci ale Uniunii și prin urmare a preluat întregul renume deținut la acel moment de către Uniune, pentru că nu este o preluare a drepturilor integrale de joc; practic, pârâta este titulara unor mărci pe care le-a achiziționat în anul 2018. Autorii pârâtei nu au mai folosit mărcile din anul 2001, anul înființării reclamantei.

În ceea ce privește dreptul de autor, arată că înființarea ca Asociație a fost cu proces (legea educației nr. 69/2000). Aceasta a fost rațiunea pentru care începerea pregătirii divizării a fost făcută mai devreme momentului înființării reclamantei. În acest context a fost realizată și această siglă care nu a fost folosită niciodată în competițiile sportive anterior înființării reclamantei ca asociație.

Pârâtul OSIM prin consilier juridic, în ceea ce privește înregistrarea mărcii, arată că acesta a fostă făcută cu respectarea tuturor dispozițiilor legale, iar reclamanta putea să formuleze opoziție, ceea ce nu s-a întâmplat.

Tribunalul reține cauza în pronunțare.

TRIBUNALUL

Având nevoie de timp pentru a delibera, în temeiul art. 396 alin 1 C__ va amâna pronunțarea, motiv pentru care

DISPUNE

Amână pronunțarea la data de 30.07.2020.

Pronunțată în ședință publică, azi, 23.07.2020.

CITEȘTE ȘI  BREAKING NEWS | 1923.ro confirmat din nou: se joacă pe Giulești în 2021

PREȘEDINTE GREFIER

L____ E____ P____ C_______ M_______

Dosar nr. ____________

R O M Â N I A

Tribunalul București Secția a V a Civilă

ÎNCHEIERE

Ședința publică din data de 30.07.2020

Tribunalul constituit din:

PREȘEDINTE: E____ P______ J______

GREFIER: C_______ M_______

Pe rol se află soluționarea cererii de chemare în judecată formulată de către reclamanta A________ A_____ A___ A____ A________ în contradictoriu cu pârâta SC A_____ A___ A____ 1923 SA A_____ A___ A____ SA ÎN F_______, O______ DE STAT PENTRU INVENȚII ȘI MĂRCI-OSIM având ca obiect marcă.

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în ședința publică din data de 23.07.2020 fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată care face parte integrantă din prezenta, când, tribunalul, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunțarea la data de 30.07.2020.

TRIBUNALUL

În conformitate cu dispozițiile art.123 alin.4 din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, aprobat prin HPCSM nr.1375/2015, va amâna pronunțarea, motiv pentru care

DISPUNE

Amână pronunțarea la data de 04.08.2020.

Pronunțată în ședința publică din data de 30.07.2020.

PREȘEDINTE GREFIER

E____ P______ J______ C_______ M_______

Cod ECLI ECLI:RO:TBBUC:2020:013.______

Dosar nr. ____________

R O M Â N I A

Tribunalul București Secția a V a Civilă

SENTINȚA CIVILĂ NR. 868

Ședința publică din data de 04.08.2020

Tribunalul constituit din:

PREȘEDINTE: L____ E____ P____

GREFIER: C_______ M_______

Pe rol se află soluționarea cererii de chemare în judecată formulată de către reclamanta A________ A_____ A___ A____ A________ în contradictoriu cu pârâta SC A_____ A___ A____ 1923 SA A_____ A___ A____ SA ÎN F_______, O______ DE STAT PENTRU INVENȚII ȘI MĂRCI- OSIM având ca obiect marcă.

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în ședința publică din data de 23.07.2020 fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată care face parte integrantă din prezenta, când, tribunalul, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunțarea la data de 30.07.2020 și 04.08.2020.

TRIBUNALUL

Asociatia A_____ A___ A____ Bucuresti (AFC Rapid), cu sediul in Bucuresti, sector 1, _____________________.170, cod unic de inregistrare R_________, inregistrata in Registrul Asociatiilor si fundatiilor de pe langa Judecatoria sectorului 1 sub nr. 209/11.07.2002, reprezentata prin H____ M______ in calitate de Președinte, avand sediu ales la Cabinet de Avocat A_____ P_______, in Bucuresti, _____________________.108, ____________________________, in contradictoriu cu A_____ A___ A____ – in faliment, en faillite, in bankruptcy, avand sediul social in Bucuresti, Sectorul 1, ___________________, Camera 2, inregistrata in Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J____________, avand cod de identificare la nivel european ROONRC.J____________ si ___ ________, reprezentata legal prin lichidator judiciar SIERRA QUADRANT FILIALA BUCURESTI S.P.R.L., avand sediul in Bucuresti, Sector 3, ________________________, _______________, __________, avand nr. de inregistrare RFO II- 0393, avand Cod de Identificare Fiscala R_________, e-mail si cu O______ de stat pentru Inventii si Marci (OSIM), cu sediul in _________________.5, sector 3, Bucuresti, formuleaza urmatoarea

CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA

solicitand ca, prin hotararea ce se va pronunta, sa se dispuna anularea marcii A_____ A___ A____, inregistrata la OSIM sub nr.______, avand numar de depozit M2015 _____ din data de 05.03.2015, pentru considerentele ce vor fi expuse in continuare.

L S_____ prezentare a situatiei de fapt.

AFC Rapid, a fost infiintata prin Incheierea de sedinta din data de 25,06.2001 pronuntata de Judecatoria Sectorului VI Bucuresti si tot in anul 2001 aceasta a obtinut si Certificatul de Identitate Sportiva.

__________________ ____ binecunoscuta echipa de A_____ A____ si-a desfasurat activitatea sub aceasta forma de organizare, castigand campionatul in anul 2003, Cupa Romaniei in anii 2002 si ____, Supercupa Romaniei in 2002 si 2003.

In anul ____ reclamanta a decis sa participe la nasterea unei noi structuri si astfel Ia data de29.03.____ a fost inmatriculata in Registrul Comertului Bucuresti societatea pe actiuni A_____ A___ A____, respectiv Parata, in scopul desfasurarii de activitati sportive, avand ca obiect de activitate cod CAEN 9262. Reclmanta a devenit actionar al acestei structuri, odata cu majorarea capitalului social al A_____ A___ A____ SA, concretizata prin incheierea Actului Constitutiv Actualizat al A_____ A___ A____ SA din 07.12.____.

In acest sens, conform art. 9.5 din Actul constitutiv, dupa inmatricularea Paratei si imediat ce regulamentele organizatiilor sportive interne si internationale au permis transferul efectiv al drepturilor federative asupra sportivilor profesionisti legitimati anterior la Reclamanta, a fost majorat capitalul social al Paratei cu suma de 18.571,428 Euro, din care echivalentul in lei a 13.000.000 Euro au reprezentat aportul in natura al Reclamantei constanđ in urmatoarele drepturi:

(a) drepturile federative pe care Reclamanta le detinea asupra tuturor jucatorilor de fotbal legitimati la sfarsitul editiei de campionat 2005/____, cu exceptia drepturilor federative asupra 4 jucatori, drepturi federative care au facut obiectul unor contracte de cesiune cu titlu oneros, si

(b) drepturile de utilizare exclusiva si nelimitata in timp si in spatiu a insemnelor, emblemei/ siglei si a marcilor detinute cu orice titlu la momentul respectiv de Reclamanta.

Fondatorii, printre care sireclmanta, astfel cum a mentionat, au decis infiintarea societatii pentru organizarea de selectii si pentru pregatirea sportivilor in vederea participarii la competitii sportive profesioniste la nivel national si international si pentru a promova si dezvolta fotbalul de performanta.

In perioada 2001-____, dar si in perioada anterioara, emblema clubului de fotbal a devenit un brand de renume national, dar si european fiind cunoscuta si apreciata de orice fan rapidist in special si de orice microbist in general.

Din anul 2012, parata A_____ A___ A____ SA se afla in procedura insolventei, iar prin hotararea intermediara a Tribunalului Bucuresti pronuntata in sedinta publica din 13.06.2016 in temeiul art 105 rap. la art.107 alin. 1 lit.C din Legea nr.85/____ privind procedura insolventei, a fost dispusa intrarea in faliment prin procedura generala a Paratei si totodata, in temeiul art. 107 alin 2 din Legea nr 85/____ privind procedura insolventei a fost ridicat dreptul de administrare al Paratei si dispusa dizolvarea acesteia.

La data de 05.03.2015, Parata a depus la OSIM o cerere pentru inregistrarea Ia nivel national a marcii continand elementele verbale: A_____ A___ A____ si ca element figurativ imaginea acvilei, pentru clasele Nisa 3,5,9,14,16,18,24,25,28,32,34,35,41,42. In urma examinarii de fond, marca a fost admisa si ulterior inregistrata in sub nr. ______ la data de 17.08.2015, astfel cum rezulta din publicarea in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala nr. 10/ 2015.

In urma hotararii prin care s-a dispus intrarea in faliment prin procedura generala a paratei, lichidatorul judiciar a dispus vanzarea drepturilor asupra marcii A_____ A___ A____ A___ procedura licitatiei, organizandu-se pana la momentul formularii prezentei cereri de chemare in judecata sapte licitatii.

2. Caracterul de marca notorie a marcii A_____ A___ A____.

Potrivit art.3 lit.d) din Legea nr.84/1998, marca notorie este definita ca „marca larg cunoscuta in Romania in cadrul segmentului de public vizat pentru produsele sau serviciile carora aceasta se aplica, fara a fi necesara inregistrarea sau utilizarea marcii in Romania pentru afi opusa”

Caracterului notoriu al acestei marci, in conformitate cu criteriile prevazute de art.24 alin.l din Legea nr.84/1998 [respectiv criteriile prevazute la literele b) si e)], dar si cu dispozitiile art.19 din Regulamentul de aplicare a Legii nr.84/1998, este cu usurinta probat de inscrisurile anexate prezentei cereri de chemare in judecata care arata ca in perioada anterioara infiintarii A_____ A___ A____ SA, marca A_____ A___ A____ era utilizata si cunoscuta de orice suporter rapidist (aceasta fiind in principal segmentul de public caruia i se adreseaza marca), dar si de orice pasionat de fenomenul fotbalistic in general.

Totodata, asa cum si parata A_____ A___ A____ SA cunoaste sau trebuia sa cunoasca, titularul acestei marci notorii era la momentul incheierii Actului Constitutiv mentionat mai sus si este in continuare reclmanta, Asociatia A_____ A___ A____ Bucuresti. O asemenea concluzie se desprinde cu claritate din art.9.5 din Actul Constitutiv, prin care reclamanta a adus drept aport la majorarea capitalului social al PARATEI „drepturile de utilizare exclusiva si nelimitata in timp si in spatiu a insemnelor, emblemei/ siglei si a marcilor detinute cu orice titlu de Asociatia A_____ A___ A____ Bucuresti”.

3. Incidenta dispozitiilor art.47 alin.l lit.b din Legea nr.84/1998.

Potrivit art.47 alin.l lit.b din Legea nr.84/1998, orice persoana interesata poate cere Tribunalului Bucuresti anularea inregistrarii marcii daca inregistrarea marcii s-a facut cu nerespectarea dispozitiilor art.6 din acelasi act normativ.

In cazul de fata, astfel cum a aratat mai sus, marca A_____ A___ A____ are caracter de marca notorie, titularul acesteia fiind reclmanta.

Confuzia creata de parata A_____ A___ A____ SA rezida in inducerea in eroare, atat a Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, cat si a publicului consumator destinatar al marcii (in principal suporterii rapidisti) consta in interpretarea eronata a dispozitiilor Actului Constitutiv, respectiv a art.9.5. punctul (i), lit.b) care prevede majorarea capitalului social cu aportul in natura al actionarului Asociatia A_____ A___ A____ Bucuresti constand in „drepturile de utilizare exclusiva si nelimitata in timp si in spatiu a insemnelor, emblemei/ siglei si a marcilor detinute cu orice titlu de Asociatia A_____ A___ A____ Bucuresti”

In mod gresit parata a considerat ca reclmanta a cedat catre A_____ A___ A____ SA drepturile asupra marcilor detinute, intrucat prin Actul Constitutiv, reclmanta doar a autorizat societatea nou infiintata sa foloseasca marcile si emblemle aferente echipei de A_____ A____ Bucuresti.

Potrivit dispozitiilor art.40-44 din Legea nr.84/1998, drepturile asupra marcii pot fi transmise prin cesiune, licenta sau pe cale succesorala, cele trei moduri de transmitere a drepturilor neconfundandu-se __________________________> In cazul de fata, despre cesiune nu poate fi vorba, avand in vedere insasi exprimarea existenta in Actul Constitutiv, prin care reclamanta a inteles sa confere societatii A_____ A___ A____ SA drepturile de utilizare a marcii, nu totalitatea drepturilor asupra marcii (cum ar fi drepturile de dispozitie cu privire la marca). Astfel, reclamanta a autorizat parata sa foloseasca marca „A_____ A___ A____”, nu a transmis prin cesiune drepturile asupra respectivei marci.

4

Totodata este important si faptul ca cesiunea drepturilor asupra marcii nu poate purta atributul de „exclusiva” sau „neexclusiva”, aceasta diferentiere existand doar in cazul licentierii. Mai mult, insasi inserarea mentiunii „nelimitata in timp si spatiu” caracterizeaza doar transmiterea dreptului de folosinta a marcii (licentiere) si nu cesiunea drepturilor asupra marcilor.

In atare conditii, este evident ca in urma incheierii Actului Constitutiv din 07.12.____, _________________________ A_____ A___ A____ SA s-a nascut raportul juridic ______________________________, iar in calitate de licentiat, parata A_____ A___ A____ SA nu se poate erija in titular al marcii, inregistrarea marcii la OSIM facandu-se cu deosebita rea-credinta de catre aceasta parata.

Pentru aceste considerente, inregistrarea marcii „A_____ A___ A____” s-a efectuat cu incalcarea dispozitiilor art.47 alin.l lit.b din Legea nr.84/1998, de catre o alta persoana decat titularul marcii.

4. Incidenta dispozitiilor art. 47 alin. 1. lit e) Legea 84/1998.

Elementul figurativ al marcii, respectiv imaginea/ semnul cu acvila, pe care Parata a utilizat-o inca de la infiintare si a inregistrat-o ca marca in 2015, constituie obiectul unui drept de autor care nu a fost cedat la data transferului celorlalte drepturi prevazute la art 9.5 din Actul constitutiv, astfel cum a aratat anterior.

Articolul 1 alin. 1 din Legea 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe („Legea 8/1996”) prevede ca dreptul de autor asupra unei opere (..) artistice (..) si asupra altor opere de creatie intelectuala este recunoscut si garantat in conditiile prezentei legi. In temeiul acestui text de lege, semnul utilizat de Parata ca element figurativ al marcii sale reprezinta obiect al unui drept de autor protejat. Pentru analiza celor expuse, invoca opinia doctrinei de specialitate ca enumerarea realizata in articolul 7 al Legii 8/1996 este strict exemplificativa, iar nu limitativa.

Totodata, in conformitate cu articolul 1.204 din Codul Civil consimtamantul partilor trebuie sa fie serios, liber si exprimat in cunostinta de cauza, asadar vointa de a contracta trebuie sa fie explicita, iar in conformitate cu articolele 1225 alin. 2 si 1226 alin. 2 din Codul Civil, obiectul contractului trebuie sa fie determinat si obiectul obligatiei trebuie sa fie determinat sau cel putin determinabil. De asemenea, la momentul incheierii unui contract trebuie sa existe cauza, respectiv prefigurarea mentala a scopului pentru care este incheiat actul. Coroborand aceste dispozitii cu articolul 41 alin. 1 din Legea 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, conform caruia contractul de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor trebuie sa prevada drepturile transmise si sa mentioneze, pentru fiecare dintre acestea, modalitatile de utilizare, durata si intinderea cesiunii, precum si remuneratia, drepturile patrimoniale de autor asupra semnului cu acvila nu au fost transmise si deci apartin, inca, Reclamantei, semn care a fost utilizat de Reclamanta mult anterior depunerii de catre Parata a solicitarii la OSIM.

Totodata, semnul care constituie o creatie artistica protejata de un drept de autor este indisponibil ca marca, reprezentand in temeiul articolului 47 alin. 1. lit e) Legea 84 din 15 aprilie 1998 privind marcile si indicatiile geografice („Legea 84/1998″) un motiv de anulare a marcii: anularea inregistrarii marcii poate fi ceruta Tribunalului Bucuresti de catre orice persoana interesata, pentru oricare dintre urmatoarele motive: e)inregistrarea marcii aduce atingere unor drepturi anterior dobandite cu privire la o indicatie geografica protejata, un desen sau un model industrial protejat sau alt drept de proprietate industriala protejat ori cu privire la un drept de autor.

Semnul este in prezent folosit si de Reclamanta si de Parata pentru produse si servicii identice, generand un evident risc de confuzie in randul suporterilor.

Avand in vedere toate cele de mai sus, solicita Instantei de judecata sa constate ca la data de 05.03.2015 elementul figurativ din componenta marcii inregistrate de Parata era indisponibil, facand obiectul unui drept de autor dobandit anterior solicitarii Paratei si in temeiul articolului 47 alin. 1 lit. e din Legea 84/1998 sa se dispuna anularea marcii A_____ A___ A____ inregistrata la OSIM sub nr. ______, astfel cum reiese din Certificatul de inregistrare a marcii anexat al carei Titular este Parata.

Pentru toate considerentele aratate mai sus, solicita sa se admita cererea de chemare in judecata, astfel cum a fost formulata.

IN D____: dispozitiile articolului 192, 194 si urmatoarele din Codul de Procedura Civila, ale articolului 47 alin.l literele e) si alin. 3 din Legea nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice, pe dispozitiile articolului 227 alin. 1, lit. b din Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 a societatilor si pe dispozitiile articolului 1 alin. 1 si 41 alin. 1 din Legea 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe.

Probe: inscrisuri.

Parata societatea pe acțiuni A_____ A___ A____ – în faliment, en faillite, in bankruptcy, având sediul bocia în București, Sectorul 1, _____________________, Camera 2, înregistrată în Registrul Comerțului București sub nr, J____________, având cod de identificare la nivel european: ROONRCM____________ și ___ ________, reprezentată legal prin lichidator judiciar SIERRA QUADRANT FILIALA BUCUREȘTI reprezentat prin Asociat Coordonator O_____ N_____, având sediul în București, Sector 3, ________________________, _______________, __________, având nr, de înregistrare RFO II- 0393, având cod de Identificare Fiscală R_________, mail; desemnat în acest sens prin încheierea de ședință din data de 16,______ pronunțată în Dosarul nr, _____/3/2012 înregistrat pe rolul Tribunalului București, în calitate de Pârâtă (denumită în continuare „Subscrisa”)

în contradictoriu cu A________ A_____ A___ A____ A________, a formulat ÎNTÂMPINARE prin intermediul căreia solicităm instanței de judecată ca, prin hotărârea pe care urmează a o pronunța în prezenta cauză, să dispună:

respingerea cererii de chemare în judecată ca nefondată;

obligarea Reclamantei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele Întâmpinării:

În scopul înmatriculării în Registrul Comerțului București a societății pe acțiuni A_____ A___ A____ — respectiv a paratei și ulterior în scopul funcționării acesteia, Reclamanta a încheiat împreună cu ceilalți fondatori, așa cum de altfel a menționat și aceasta în cuprinsul cererii sale de chemare în judecată, contractul de societate, respectiv actul constitutiv al paratei în forma de la data constituirii și ulterior în forme actualizate în funcție de interesele acționarilor.

Așa cum Instanța poate observa chiar din forma depusă ca anexă la cererea de chemare în judecată, clauzele contractului de societate, negociate de către părți în vederea actualizării acestuia, au fost acceptate fără rezerve de către Reclamantă la data semnării, respectiv 07.12.____.

In legătură cu susținerea Reclamantei că a fost dispusă dizolvarea societății Pârâte în temeiul normelor speciale și (..) că lipsa mijloacelor financiare necesare desfășurării activității atrage imposibilitatea realizării obiectului societății, care în temeiul articolului 227 alin. 1, lit. b din Legea nn 31 din 16 noiembrie 1990 a societăților, a fost și este o cauză de încetare a existenței societății, respectiv de dizolvare, situație ce atrage incidenta dispozițiilor articolului 9.5 din Actul constitutiv, respectiv Reclamanta are un drept de preferință pentru dobandirea drepturilor menționate la an. 9.5 pct. i lit. b, respectiv drepturile de utilizare exclusivă și nelimitată în timp și în spațiu a însemnelor, emblemei/ siglei și a mărcilor deținute cu orice titlu, solicită Instanței să aibă în vedere urmatoarele:

> Articolul 28.4 din contractul de societate la care Reclamanta face referire în textul expus anterior prevede că în caz de dizolvare voluntară a Societății, acționarii garantează Reclamantei un drept de preferință pentru dobandirea drepturilor menționate la art. 9.5 pct. i lit. b, respectiv drepturile de utilizare exclusivă și nelimitată în timp și în spațiu a însemnelor, emblemei/ siglei și a mărcilor deținute cu orice titlu (denumită în continuare „Clauza 9.5”)

După cum a precizat deja, cuprinsul acestui articol a fost acceptat fără rezerve la data semnării contractului de societate, așadar Reclamanta a acceptat fără rezerve că singura situație în care acționarii garantează Reclamantei undrept de preferință pentru dobandirea drepturilor de utilizare exclusivă și nelimitată în timp și în spațiu a însemnelor, emblemei/ siglei și a mărcilor deținute cu orice titlu este cazul dizolvării voluntare a paratei .

Așadar ne aflăm în fața mențiuni exprese, deci un articol foarte clar și nu în fața unei clauze îndoielnice, susceptibile de mai multe înțelesuri, pentru a fi necesară interpretarea acesteia astfel cum a încercat Reclamanta în cererea de chemare în judecată, în care părțile au prevăzut în mod explicit că situația dizolvării prin voința acționarilor este singura situație care atrage incidența prevederilor clauzei, iar nu alte căi, precum cele dispuse pe cale judecătorească enumerate de Reclamantă care exced în mod evident voința părților.

Totodată Reclamanta susține că elementul figurativ al mărcii, respectiv imaginea cu acvila, pe care Pârâta a utilizat-o încă de la înființare și a înregistrat-o ca marcă în 2015, constituie obiectul unui drept de autor care nu a fost cedat la data transferului celorlalte drepturi prevăzute la att 9.5 din Actul constitutiv (..), deoarece voința de a contracta trebuie să fie explicită și (..) obiectul contractului trebuie să fie determinat și obiectul obligației trebuie să fie determinat sau cel putin determinabil și de asemenea că cesiunea drepturilor patrimoniale de autor trebuie să prevadă drepturile transmise și să menționeze, pentru fiecare dintre acestea, modalitatile de utilizare, durata și întinderea cesiunii, precum și remunerația, rugăm Instanța să constate ca drepturile patrimoniale de autor asupra semnului cu acvila nu au fost transmise și deci aparțin, încă, Reclamantei.

In acest sens invoca dispozițiile articolului 1.167 din Codul Civil care prevede că toate contractele se supun regulilor generale coroborate cu dispozițiile articolului 1.266 alin, 1 din Codul Civil potrivit cărora interpretarea oricărui contract trebuie să pornească de la voința concordantă a părților, chiar dacă aceasta diferă de sensul literal al termenilor folosiți, luand așadar în considerare scopul contractului și nu declarația materializată a părților.

Parata a fost înființată de Reclamantă împreuna cu ceilalți fondatori ca o structură sportivă așadar scopul încheierii contractului de societate și a tuturor actelor juridice subsecvente a fost ca parata să fie continuatoarea activității sportive a Reclamantei la care aceasta a renunțat, așa cum se deduce din chiar cererea de chemare în judecată — dovada în acest sens este si Anexa 1 Contractul de cesiune nr, 402/26.03.2009 încheiat între parata și Reclamantă prin care Reclamanta cesionează paratei dreptul de a participa la competiții sportive naționale și internaționale. In mod evident pentru ca parata să poată avea legitimitatea de a participa la competiții sportive naționale și internaționale și deci de a fi considerată continuatoarea activității sportive a Reclamantei, trebuie să fie identificată de suporteri și simpatizanți prin aceleași elemente prin care orice entitate sportivă se definește: culorile clubului și elementele grafice, respectiv ceea ce părțile au denumit însemne, emblemă/siglă, care constituie „cartea de identitate” a oricărui club sportiv, așadar inclusiv imaginea cu acvila. Consideră că este de la sine înțeles că enumerarea din Clauza 9.5 include și dreptul asupra imaginii cu acvila, imagine care este în mod evident inseparabilă de sigla clubului și care nu a fost niciodată expusă individual – nici măcar de Reclamantă anterior semnării acestor contracte, ba dimpotrivă a fost utilizată exact în forma transferată și utilizată ulterior de subscrisa — Anexa 2, așadar nu există nicio formă de a interpreta acest contract în sensul ca imaginea ar putea fi element de sine stătător și de aici necesitatea de a avea regim juridic diferit.

Mai mult decât atât, chiar daca am alege să ne raportăm la voința explicită a partilor, obiectul determinat, deci să dăm atenție argumentelor Reclamantei, părțile și-au manifestat voința în sensul transferului exclusiv și nelimitat în timp și în spațiu — iata deci menționate modalitatea de utilizare, durata și întinderea cesiunii. Totodată, dacă punem În discuție sensul literal al termenilor – se transferă dreptul asupra însemnelor, termen care nu există definit juridic, însă dicționarul explicativ al limbii române îl definește ca fiind semne grafice caracteristice de recunoaștere — ceea ce — din nou conduce la imaginea cu acvila și confirma concluzia de mai sus.

De aceea, mențiunea expresă a dreptului de autor asupra imaginii cu acvila se datorează numai lipsei de pregătire juridică a părților și nu a lipsei voinței reale de efectuare a transferului. Instanța poate avea de asemenea în vedere în acest sens situații similare de transfer al drepturilor la înființarea altor cluburi sportive, atât din țară cât și din străinatate în care elementele de identificare recunoscute de către suporteri și simpatizanți au fost preluate integral.

În eventualitatea În care totuși Instanța ar putea lua în considerare argumentele Reclamantei asupra celor enumerate mai sus în sensul admiterii cererii, formuleaza cererea de chemare în garanție a Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, denumit în continuare O.S.I.M. cu privire la înregistrarea mărcii A_____ A___ A____, înregistrată pentru clasele Nisa 3,5,9,14,16,18,24, 25,28,32,34,35,41,42, admisă și ulterior înregistrată sub nr. ______ la data de 17.08.2015, astfel cum rezultă din publicarea în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială nr. 10/2015 — depus de Reclamantă în demonstrarea cererii sale.

Totodată supune atenției Instanței opinia majoritară a doctrinei de specialitate în materia drepturilor de autor conform căreia pot fi opuse la înregistrare numai drepturile de autor care pot fi recunoscute potrivit legii 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, adica cele care poartă asupra unei creatii intelectuale originale — element esențial care în mod evident nu se regăsește în cazul imaginii cu acvila care nu prezintă originalitatea unei opere de creație intelectuală, în care este vizibilă amprenta personalității autorului — inaplicabilitatea în cazul de față putând fi ușor demonstrată printr-o simplă căutare —parata prezinta un singur exemplu din același domeniu în Anexa 4.

În cazul în care Reclamanta se decide să își modifice cererea în sensul de a considera aceasta imagine ca fiind desen, solicită Instanței să aibă în vedere dispozițiile art. 1 alin 1 din Legea nr. 129 din 29 decembrie 1992 privind protecția desenelor și modelelor, astfel cum aceasta a fost modificată și republicată conform căreia: drepturile asupra desenelor și modelelor sunt dobândite și protejate în România prin înregistrare la O______ de Stat pentru Invenții și Mărci, denumit în continuare O.S.I.M. – demers care nu a fost realizat de Reclamantă astfel cum rezultă din căutarea efectuată de Subscrisa în baza de date a OSIM conform Anexei 3.

Totodată, supune atenției Instanței reaua-credință de care Reclamanta dă dovadă cu această acțiune în justiție în condițiile în care după publicarea mărcii a cărei anulare este solicitată de Reclamantă- aceasta nu a făcut opoziție la înregistrare nici în termenul prevăzut de lege și nici timp de 3 ani și de asemenea, invoca lipsa de reacție a Reclamantei când în urma cu un an de parata a primit din partea Primăriei Sectorului 1 a Municipiului București o adresă prin care a fost solicitat acordul pentru folosirea mărcii Rapid și a siglei Rapid — astfel cum rezultă din Anexa 5.

Totodată la data semnării contractului de societate, Reclamanta nu a solicitat excluderea dreptului de autor pe care aceasta pretinde că nu l-a avut în vedere dintre drepturile transferate și deci nu există o mențiune separată în contract — în sensul recunoașterii unei protecții duble — ca drept de autor pentru autorul imaginii și ca emblemă/marcă pentru parata.

În drept, dispozițiile articolului 205 C. proc. Civ, articolele 1.167 și 1.266 alin. 1 din Codul Civil, art. 1 alin 1 din Legea nr. 129 din 29 decembrie 1992 privind protecția desenelor și modelelor, precum și dispozițiile Legii 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

În probațiune, solicita încuviintarea probei cu înscrisuri, precum și cu mijloace materiale de probă, sens în care anexeaza prezentei:

• Anexa 1 – Contractul de cesiune nr. 402/26.03.2009;

• Anexa 2 – Dovezi utilizare siglă de către Reclamantă;

• Anexa 3- Rezultate cautare site OSIM;

• Anexa 4- Siglă/Stemă FC Argeș;

Anexa 5 Buletinul Procedurilor de Insolvență nr, _____ din 20.07.2017, nr, _____ din 26M _____

În temeiul dispozițiilor art. 411 alin. (f) pct. 2 raportat la art 223 alin. (3) Cod proc. civ. solicită Judecarea cauzei și în lipsă.

La termenul din 14.10 2018 – fila 129 volum 1 s-a pus in discutie citarea cesionarei marcii SC A_____ A___ R Bucuresti SA. Contractul de cesiune se afla la filele 88- 93 volumul 1. cesionara a invederat la termenul din 14.12.2018 ca si-a schimbat denumirea in SC A_____ A___ A____ 123 SA. La termenul din 18.04.2019 s-a dispus citarea in calitate de tert dobanditor al marcii SC forbal A___ A____ 1923 SA cu mentinerea in cauza a instrainatorului, parata initiala SC A_____ A___ A____ SA – in faliment.

A_____ A___ A____ 1923 S.A. (fosta A_____ A___ R BUCURESTI S.A. – in continuare „A_____ A___ A____ 1923″) persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, sector 2, bld. Lacul T__ nr. 1-3, _______________ – 527, identificata la Registrul Comertului sub nr. J ____________, ___ ________, reprezentata legal de domnul O_____ A_____ in calitate de administrator si convențional de SCA VILAU SI ASOCIATII, cu sediul in Bucuresti, _______________________. 30A, _______________ persoana responsabila pentru primirea corespondentei fiind D_____ M_____ Vilau si D__ Finaru) sediu pe care il indica in scopul comunicarii oricaror acte de procedura conform dispozitiilor art. 158 Noul Cod de Procedură Civila (”NCPC”), in calitate de Parata in temeiul dispozitiilor art. 79 NCPC, formuleaza prezenta

INTAMPINARE

F___ de cererea de chemare in judecata formulata de catre Asociatia A_____ A___ A____ Bucuresti, prin care, in baza argumentelor ce urmeaza a fi prezentate si a probelor administrate, solicita respingerea cererii ca fiind lipsita de interes, in subsidiar ca inadmisibila, si in ipoteza in care instanta va trece peste inadmisibilitate, ca neintemeiata, pentru urmatoarele motive

Avand in vedere caracterul ambiguu si contradictoriu al cererii de chemare jn judecata, cu titlu prealabil, solicita instantei de judecata necesitatea precizarii actiunii introduse de catre reclamanta sub urmatoarele aspecte:

Indicarea temeiului de drept concret, in ipoteza in care actjunea jn anulare priveste marca combinata „A_____ A___ A____” jnregistrata la OSIM sub nr.______, respectiv care dintre situatiile prevazute de djspozjtiile art. 47 din Legea nr.84/1998 privind marcile si indicatiile geografice, republicata („Legea 84/1998″) ar fi incidenta in cauza prezenta;

(ii) Mentionarea dreptului anterior pe care se fundamenteaza actiunea cu aratarea in mod exact a marcii împreuna cu toate clementele sale de identificare;

(iii) Sa se indice daca prezenta actiune are ca obiect o actiune in nulitatea cesiunii unei marci cu indicarea acesteia din urma in caz afirmativ;

(iv) Aratarea autorului elementului figurativ din componenta marcii a carei anulare se solicita si data la care a fost adus la cunostinta publicului.

De asemenea, solicita instantei sa ia act de intervenirea decaderii reclamantei din dreptul de a propune alte probe, in afara celor solicitate prin cererea de chemare in judecata, precum si din dreptul de a mai depune si alte înscrisuri in afara celor atasate cererii introductive potrivit dispozitiilor art. 254 alin, (1) teza I din NCPC.

2. Scurte considerații cu privire Ia situația de fapt

Parata a dobandit drepturile asupra marcii individuale si combinate „A_____ A___ A____” înregistrata la OSIM sub nr, ______, protejata de la data de 05.03.2015, de la S.C. A_____ A___ A____ S.A., in prezent in faliment, prin adjudecare in urma licitatiei organizate la data de 12.06.2018, aspect consemnat atat in Procesul • verbal de licitatie (Anexa 1) cat si Procesul verbal de adjudecare încheiat la data de 23.07.2018 (Anexa 2),

Cu privire la relatia dintre reclamanta si societatea A_____ A___ A____, reclamanta a fost actionar al celei din urma (Anexa 3), cum de altfel se recunoaste in mod expres si neechivoc prin cererea de chemare in judecata, participand in mod activ si fara rezerve atat la înregistrarea marcii a carei anulare se solicita cat si la aprobarea in cursul procedurii de insolventa a metodei de valorificare a activelor societatii A_____ A___ A____ S.A. si a pretului de pornire al licitatiei conform procesului – verbal din data de 19.09.2017 (Anexa 4) si a Procesului – verbal din data de 26.10.2017 (Anexa 5) prin votul exprimat de domnul M______ H____ I__ in calitate de presedinte al reclamantei.

De asemenea, instanta urmeaza sa constate ca atat la momentul înregistrarii cat si la momentul cesiunii marcii „A_____ A___ A____” (Anexa 6) titularul marcii era societatea A_____ A___ A____ S.A. Totodata in cadrul examinarii de catre OSIM a cererii de inregistrare a marcii „A_____ A___ A____” nu s-au identificat motive de refuz la inregistrare, cererea fiind admisa iar marca inregistrata la data de 05.03.2015.

CITEȘTE ȘI  Alexandru Albu: "Rapidul este o echipă vânată!"

3. Inadmisibilitatea cererii in anulare a inregistrarii marcii

Analizand cuprinsul cererii introductive retine ca reclamanta pune in discutie anularea marcii combinate „A_____ A___ A____” care apartine in prezent paratei a doua.

Potrivit celor rubricate anterior, marca „A_____ A___ A____” a fost cesionata de catre societatea A_____ A___ A____ S.A. care la momentul cesiunii era titularul marcii inregistrate la OSIM sub nr. ______.

Cu toate ca reclamanta invoca in apararea sa norme care apartin dreptului de proprietate intelectuala, respectiv dispozitiile art. 47 alin. (1) lit. b) și e) din Legea 84/1998, in realitate reclamanta contesta calitatea societatii A_____ A___ A____ S.A. de titular al marcii A_____ A___ A____”.

De asemenea, pe langa faptul ca reclamanta nu mentioneaza expres care dintre cele sapte ipoteze prevazute in art. 6 din Legea 84/1998 sunt aplicabile situatiei premise din aceasta cauza, intelege sa faca si o digresiune despre diferenta dintre licenta si cesiune, cesiune exclusiva/neeexclusiva, natura mentiunii „nelimitata in timp” ca fiind apanajul licentierii dar nu al cesiunii, aspecte care sunt total straine de motivele de anulare a inregistrarii unei marci.

Prin urmare, reclamanta incearca sa conteste in realitate o licenta sau o cesiune ori sa invoce nulitatea unui contract de cesiune sau licenta marcii. Or, potrivit dispozitiilor art. 47 alin. (1) din Legea 84/1998 anularea inregistrarii marcii se poate solicita doar pentru motivele expres indicate la lit. a) – e), instanta urmand a respinge cererea de chemare in judecata ca inadmisibila astfel cum a fost formulata de reclamanta.

4. Excęptia lipsei de interes a reclamantei

Potrivit dispozitiilor art. 47 alin. (1) din Legea 84/1998 actiunea in anularea inregistrarii marci poate fi promovata de dorice persoana interesata”. Cu privire la definirea persoanei interesate, conform prevederilor art. 1 alin. (1) lit. m) din Hotararea nr. 1134/2010 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice, republicata (”Regulamentul”) aceasta este orice persoană care are un interes legitim, legat de o cerere de înregistrare a mărcii sau de o marcă înregistrată, și ale cărei interese ar puteafi prejudiciate”.

Totodata, pentru a promova o actiune in justitie reclamanta trebuie sa justifice un interes astfel cum acesta este definit de dispozitiile art. 32 alin. (1) lit. d) coroborat cu art. 33 NCPC, or cat timp aceasta nu a facut dovada dobandirii sau detinerii unui drept anterior paratei a doua rezulta ca nu exista nici interesul apararii unui astfel de drept, de vreme ce reclamanta nu poate valorifica sau apara un drept inexistent in patrimoniul acesteia.

In acelasi sens s-a pronuntat si Înalta Curte de Casatie si Justitie care retine ca sfera persoanelor interesate care pot solicita anularea înregistrarii unei marci pentru motivele prevazute in Legea 84/1998 se determina in functie de motivul de anulare invocat, astfel: in cazul in care sunt invocate, ca motive de anulare a inregistrarii marcii dispozitiile art 48 alin. (1) lit. b) din Legea 84/1998, persoana interesata sa solicite anularea este numai titularul unui drept la marca anterior inregistrata sau notorie si nu orice persoana.

In consecinta, avand in vedere ca in cauza pendinte nu s-a facut dovada unui drept anterior sau a unei marci inregistrate anterior avand ca titular reclamanta, solicita respingerea cererii de chemare in judecata ca fiind lipsita de interes.

5. Netemeinicia cererii de chemare in judecata

Avand in vedere ca din argumentele si inscrisurile prezentate de reclamanta, nu rezulta ca aceasta este titulara unei marci anterioare care poate fi opusa marcii inregistrate de societatea A_____ A___ A____ S.A. marca cesionata solicita respingerea ca neintemeiata a tuturor argumentelor prezentate, dupa cum urmeaza:

5.1. Cu privire la notorietatea invocata de reclamanta

Prin cererea de chemare in judecata reclamanta invoca caracterul notoriu al marcii „A_____ A___ A____” cu referire la dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea 84/1998 si art. 19 din Regulament interpretand gresit nu doar natura normelor indicate care in realitate privesc doar unele criterii si elemente exemplificative pentru dovedirea notorietatii aplicabile in procedura inregistrarii marcii, ci si raportul juridic astfel cum acesta a fost creat intre A_____ A___ A____ 1923 si societatea A_____ A___ A____ S.A., in faliment.

Totodata, astfel cum a precizat anterior, nu pot fi acceptate sustinerile reclamantei cu privire la un drept anterior pe care este grefata actiunea, cat timp acesta nu este pe de o parte precizat, si pe de alta parte dovedit, nefiind cunoscute doua elemente esentiale: (i) marca notorie si (ii) titularul acesteia

Sub acest aspect reitereaza solicitarea ca instanta sa puna in vedere reclamantei sa-si precizeze actiunea in sensul indicarii marcii invocate ca fiind notorie si titularul acesteia, precum si perioada de referinta in pretinsa notorietate.

Chiar si in masura in care putem accepta constructia reclamantei in sensul de a se pretinde titularul unei marci anterioare opozabile paratei cesionare, invedereaza instantei investita cu solutionarea prezentei cauze incidenta dispozitiilor art. 6 alin. (6) din Legea 84/1998 care prevad in mod expres ca „o marcă nu este refuzată la înregistrare sau, după caz, înregistrarea nu este anulată atunci când titularul mărcii anterioare sau al dreptului anterior consimte la înregistrarea mărcii ulterioare”. Or, astfel cum a aratat, marca „A_____ A___ A____” a fost inregistrata cu consimtamantul reclamantei, nefiind formulata nicio opozitie.

5.2 In legatura cu reaua – credinta invocata de reclamanta

Prin cererea de chemare in judecata, reclamanta sustine ca inregistrarea marcii „A_____ A___ A____” s-a facut cu deosebita rea-credinta”, or, cata vreme la momentul la care a fost inregistrata marca reclamanta nu s-a prevalat de dispozitiile art. 18 din Regulament in vederea formularii unei opozitii tocmai pentru motivele relative de refuz prevazute la art. 6 din Legea 84/1998, rezulta ca in prezenta reaua-credinta s-ar putea retine chiar in sarcina reclamantei.

De altfel, reclamanta nici nu avea intentia sa formuleze opozitie sau sa conteste inregistrarea cat timp a fost de acord, in calitate de asociat al societatii A_____ A___ A____ S.A., in faliment, cu inregistrarea acesteia.

Dispozitiile art. 47 alina e) din Legea 04/1990 invocate de reclamanta nu sunt aplicabile

Potrivit dispozițiilor art. 1 (1) din Legea nr. 0/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, republicata (Legea 8/1996) „Dreptul de autor asupra unei opere literare. artistice sau științifice, precum și asupra altor opere de creație intelectuală este recunoscut și garantat în condițiile prezentei legi. Acest drept este legat de persoana autorului și comportă atribute de ordin moral și patrimonial”, iar potrivit art. 3 alin. (1) din aceeasi lege „Este autor pensoana fizică sau persoanele fizice care au creat opera”.

Din coroborarea normelor exprese rubricate mai sus cu situatia juridica a reclamantei, rezulta ca aceasta, persoana juridica, nu poate avea calitatea de autor.Totodata, sustinerile reclamantei in sensul ca marca ar contine un element figurativ constand din reprezentarea grafica a unei acvile constituie o creatie artistica protejata de drepturi de autor nu pot fi primite.

Astfel, conform dispozitiilor art. 7 din Legea 8/1996 „Constituie obiect al dreptului de autor operele originale de creație intelectuală în domeniul literar, artistic sau științific, oricare ar fi modalitatea de creație, modul sau forma de exprimare și independent de valoarea și destinația lor”.

Or, cum in cauza pendinte nu se prezinta niciun argument sau un început de dovada privind paternitatea operei, numele autorului, dovada existentei dreptului de autor si mai ales chiar in ipoteza in care ar exista o opera de creatie, cum a fost dobandita de o persoana juridica, instanta urmeaza a respinge in totalitate motivul de anulare a marcii invocat de Asociatie in temeiul dispozitiilor art. 47 alin. (1) lit. e) din Legea 84/1998.

Avand in vedere argumentele expuse mai sus, solicita in principal respingerea ca inadmisibila a cererii de chemare in judecata, in subsidiar admiterea exceptiei si respingerea actiunii ca fiind lipsita de interes, iar in masura in care instanta va respinge exceptia, solicita respingerea cererii ca neintemeiata si obligarea reclamantei la plata tuturor cheltuielilor de judecata efectuate de subscrisa in prezenta cauza.

In drept: art. 79, art. 158, art. 205, art. 453 din NCPC, art. 18 din Regulament, art. 1, art. 3 si art. 7 din Legea 8/1996.

Probe: inscrisuri, interogatoriu precum si orice alte probe a caror necesitate ar reiesi din cercetarea judecatoresca

La fila 71 volumul 2 se afla cererea formulata de societatea profesionala desemnata administrator judiciar al debitoarei Reclamanta – aflata in procedura generala de insolventa.

La filele 190- 195 s-a depus hotararea judecatoreasca pronuntata in dosarul avand ca obiect procedura de insolventa privind-o pe reclamanta.

Reclamanta A________ A_____ A___ A____ A________ („AFC Rapid”), în contradictoriu cu: A_____ A___ A____ 1923 S.A, A_____ A___ A____ S.A. – în faliment, prin lichidator judiciar SIERRA QUADRANT Filiala București S.P.R.L,O______ DE STAT PENTRU INVENȚII Șl MĂRCI (în continuare „OSIM”), pentru opozabilitatea hotărârii, a formulat prezenta cerere de chemare în judecată prin care a solicitat anularea mărcii „A_____ A___ A____” nr.______, având număr de depozit M 2015 _____ din data de 05.03.2015 și următoarea reprezentare grafică (a se vedea Anexa 1): întrucât a fost depusă la înregistrare și înregistrată cu rea – credință (art.47 alin .1 lit.c din Legea nr.84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice); Obligarea Pârâtelor A_____ A___ A____ 1923 S.A. și A_____ A___ A____ S.A la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezenta acțiune.

Cererea a fost inregistrata in dosarul _____/3/2019, conexat la prezentul dosar prin incheierea din 17.07.2020.

In motivare, dupa reluarea isoricul infiintarii celor doua parti, reclamanta a aratat urmatoarele:

Din actele constitutive inițiale și ulterioare (actualizate) ale societății A_____ A___ A____ S.A. (Anexa 6) rezultă că AFC Rapid a adus aport în această societate numai drepturile federative asupra jucătorilor de fotbal legitimați la clubul nostru și niciodată nu a aportat la capitalul social drepturile asupra mărcii „A_____ A___ A____”. In actele constitutive ale A_____ A___ A____ S.A. este consemnată doar o intenție de a aporta la capitalul social, în urma unei evaluări, drepturile de utilizare exclusivă a emblemei și a mărcilor deținute, însă această intenție nu s-a mai concretizat într-un act scris, chiar dacă în fapt, de-a lungul anilor, a acordat, în mod tacit, aceste drepturi de utilizare.

De asemenea, este important de menționat că societatea A_____ A___ A____ S.A. nu a fost niciodată continuatoarea activității fotbalistice profesioniste a asociației „Uniunea A_____ A___ A____ A________” sau a AFC Rapid, neexistând o astfel de prevedere în actele sale constitutive sau vreo decizie a AFC Rapid în acest sens. Dimpotrivă, actele constitutive ale A_____ A___ A____ S.A. au fost redactate întotdeauna în sensul în care drepturile acesteia s-ar întoarce în patrimoniul AFC Rapid în cazul încetării activității societății comerciale.

În spiritul acestor înțelegeri, în fiecare an după înființarea A_____ A___ A____ SA, între reclamanta și această societate s-au semnat contracte de cesiune cu titlu gratuit a drepturilor de joc în competițiile interne și internaționale, în care s-a menționat întotdeauna că în cazul în care societatea își încetează activitatea, drepturile de joc se vor întoarce cu titlu gratuit către reclmanta (a se vedea Anexa 7).

În data de 07.12.2012, societatea A_____ A___ A____ SA a intrat în insolvență, dosarul format pe rolul Tribunalului București având numărul _____/3/2012 (a se vedea extrasul de pe portalul instanțelor de judecată Anexa 8). în cadrul acestui dosar, în data de 28.03.2014 s-a confirmat mai întâi un plan de reorganizare, după care, în data de 13.06.2016 s-a dispus intrarea în faliment.

În timpul procedurii de reorganizare a A_____ A___ A____ S.A., în data de 05.03.2015, în împrejurări neclare, administratorul special al societății de la acel moment, fără autorizarea administratorului judiciar și fără a exista o hotărâre a Adunării generale a acționarilor în acest sens, a depus spre înregistrare la OSIM marca „A_____ A___ A____”, a cărei anulare o solicită. Mai mult, Tribunalul București a stabilit, prin hotărâre definitivă, că mandatul administratorului special de la acel moment era lovit de nulitate absolută.

După introducerea acțiunii din dosarul ____________ , în cadrul procedurii de faliment a A_____ A___ A____ S.A.,- lichidatorul judiciar desemnat de Tribunalul București a organizat în data de 12.06.2018 o vânzare la licitație a mai multor bunuri, printre care și Marca a cărei anulare o solicită, încheindu-se în final procesul-verbal de adjudecare din data de 23.07.2018, prin care Marca a fost atribuită cumpărătorului A_____ A___ R București S.A., Pârâta din prezenta acțiune (a se vedea Anexa 10), care ulterior și-a schimbat denumirea în A_____ A___ A____ 1923 S.A.

A menționat faptul că, anterior acestei vânzări Adunarea Creditorilor societății A_____ A___ A____ S.A. respinsese raportul de evaluare întocmit de societatea Romprop Invest S.R.L. cu privire la Marca „A_____ A___ A____” nr,______, pentru suma de 406.800 Euro plus TVA (a se vedea în Anexa 11 Extrasul din Buletinul Procedurilor de Insolvență nr._____/ 20.09.2017 – Procesul-verbal din data de 19.09.2017 al Adunarea Creditorilor societății A_____ A___ A____ S.A.).

Marca „A_____ A___ A____” nr.______ a fost depusă la înregistrare în anul 2015, când societatea A_____ A___ A____ S.A. era în insolvență (în reorganizare), de către o persoană al cărei mandat de reprezentare a fost anulat

În data de 11.08.2014, în timpul procedurii de re-organizare, acționarii de la acel moment din societatea A_____ A___ A____ S.A. s-au întrunit, fără a aduce la cunoștință administratorului judiciar, și au luat o hotărâre prin care l-au numit ca administrator special pe d-nul F______ G_____ D_____, persoana care avea să semneze în data de 02.03.2015 procura pentru mandatarul care a depus la OSIM cererea de marcă ce face obiectul prezentului dosar.

În data de 12.08.2014, a avut loc o noua adunare a acționarilor, în care s-a decis acordarea dreptului de semnătură în bancă pentru administratorul special F______ G_____ D_____ pentru orice operațiuni și totodată retragerea dreptului de semnătură în bancă pentru administratorul judiciar (!).

Aflând de la Eximbank despre aceste hotărâri (a se vedea Anexa 12) luate fără înștiințarea sa, administratorul judiciar a inițiat acțiunea ce a făcut obiectul dosarului nr._____/3/2014*, de anulare a celor două hotărâri ale adunării acționarilor, dosar ce s-a soluționat prin Sentința civilă nr.2777 din data de 22.05.2015 a Tribunalului București (Anexa 13), prin care s-a constatat nulitatea absolută a hotărârii ce interesează în speță, și anume hotărârea din data de 11.08.2014, de numire a administratorului special F______ G_____ D_____. Tribunalul a constatat o imixtiune a acționarilor în administrarea societății și încălcarea regulilor de organizare a adunărilor acționarilor societății aflate în insolvență.

Hotărârea Tribunalului București s-a pronunțat la câteva luni după ce acest administrator special semnase procura pentru depunerea mărcii „A_____ A___ A____” la OSIM (Anexa 14), însă, întrucât s-a constatat nulitatea absolută a hotărârii de numire a sa în funcție, implicit se anulează, retroactiv, toate actele semnate vreodată de acest administrator special.

Depunerea cererii de marcă la OSIM de un administrator special numit în mod nelegal, în condițiile în care acționarii cunoșteau că societatea nu primise niciodată un acord de înregistrare a mărcii din partea reclmantei, este un aspect care circumstanțiată reaua-credință la înregistrare și justifică dispunerea anulării mărcii. De asemenea, din dosarul administrativ de la OSIM, a observat și faptul că administratorul special nu a făcut plata taxelor OSIM din contul unic al societății în insolvență, astfel cum era obligatoriu, ci folosind fonduri din alte surse.

În patrimoniul reclmantei se regăsește marca notorie „A_____ A___ A____”, cu reprezentarea grafică din Statutul asociației noastre, autentificat sub nr.1556/18.06.2001. Chiar dacă această marcă nu este înregistrată la OSIM, ea este protejată conform art.3 lit.d din Legea nr.84/1998, fără a fi necesară înregistrarea, întrucât este larg cunoscută în România (și chiar la nivel european) în cadrul segmentului de public vizat.

Marca a devenit notorie ca urmare a utilizării de către AFC Rapid într-o perioadă de glorie pentru echipa de fotbal profesionist RAPID, în care s-au câștigat mai multe campionate și cupe ale României și au existat participări la importante competiții internaționale.

Astfel cum a arătat, notorietatea mărcii „A_____ A___ A____” este susținută de următoarele rezultatele deosebite obținute în competițiile sportive interne și internaționale în perioada 2001 – ____, sub egida AFC Rapid:câștigarea Campionatului – L___ I în 2003, s câștigarea Cupei României în anii 2002 și ____, câștigarea Supercupei României în anii 2002 și 2003, participările în Cupa UEFA: 2001, 2002, 2005, ____, cu calificare în sferturile de finală în anii 2005 și ____,participarea în L___ Campionilor în anul 2003.

Cu privire la această marcă notorie nu a existat o cesiune/transfer al dreptului de proprietate către Pârâta A_____ A___ A____ S.A. Prin niciunul din actele constitutive ale A_____ A___ A____ S.A., nu s-a consimțit vreodată la transferul acestei mărci sau la înregistrarea ei de către A_____ A___ A____ S.A. și cel mult s-a acordat, tacit, un drept de utilizare.

Analizând reaua-credință la înregistrarea unei mărci prin prisma criteriilor dezvoltate în cauza C- 529/07 din 11.06.2009 Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG vs. Franz Hauswirt GmbH, și anume:cunoașterea „faptului relevant” (elementul obiectiv);intenția frauduloasă (elementul subiectiv) și gradul de protecție juridică de care se bucură semnul reclamantului cât și marca a cărei înregistrare se solicită a fi anulată, constată că „faptul relevant” este tocmai caracterul notoriu al mărcii „A_____ A___ A____”, caracter care nu poate fi contestat de Pârâtă.

Aceste rezultate sunt publice, cunoscute și determină o notorietate incontestabilă. Dealtfel, această notorietate este și motivul pentru care Pârâta A_____ A___ A____ 1923 S.A. a adjudecat marca în discuție, deși cunoștea faptul că marca este în litigiu.

În plus, intenția frauduloasă este prezumată în cazul mărcilor notorii, existând incontestabil o prefigurare a solicitantului privind un transfer de atractivitate care se realizează la momentul depunerii la înregistrare a unei mărci care este deja notorie.

Gradul de protecție care trebuie acordat mărcii este cu siguranță unul ridicat, care să corespundă gradului ridicat de cunoaștere de care se bucură în rândul publicului marca. De asemenea, corelativ, gradul de protecție care trebuie acordat mărcii a cărei anulare se cere este unul scăzut, întrucât marca a fost depusă fără mandat, cu încălcarea practic a condițiilor de constituire a depozitului reglementar conform Legii nr.84/1998 și întrucât actualul „proprietar” a adjudecat marca în cadrul unei licitații a bunului altuia, cunoscând că marca este în litigiu.

Mai mult, astfel cum rezultă din Procesul-verbal de licitație din data de 12.06.2018, pagina 5, pârâta A_____ A___ A____ 1923 S.A. și-a asumat în mod expres riscul privitor la modul de soluționare a prezentului dosar, astfel încât decizia Tribunalului București nu va avea înrâurire asupra desfășurării procedurii de faliment, unde s-a realizat valorificarea sumelor rezultate din licitație.

Analiza elementelor care circumstanțiată reaua-credință la înregistrarea mărcii.

Din situația de fapt complexă din cauză și dovedită cu înscrisurile ce se regăsesc la dosar putem desprinde următoarele concluzii: Chiar acceptând că a existat un acord tacit din partea reclmantei pentru Pârâta A_____ A___ A____ S.A. de a utiliza Marca notorie „A_____ A___ A____”, nu se poate concluziona că ar fi existat un acord implicit la înregistrare. în acest sens, jurisprudența europeană este consecventă. într-o ipoteză asemănătoare – cauza FAGUMIT R 1003/2009-1 s-a reținut că dacă s-a acordat un drept de utilizare a unei mărci, nu înseamnă că s-a acordat și un drept de înregistrare.

Astfel, în cauza FAGUMIT R 1003/2009-1, titularul mărcii anterioare a transmis un fax către solicitantul mărcii ulterioare, prin care se menționa: „sunt de acord cu preluarea și folosirea brandului și numelui comercial Fagumit în toată Europa și, de asemenea, cu păstrarea acestui brand”, iar față de această situație de fapt, Divizia de Apel a OHIM a reținut: ”se susține în mod corect că faxul, oricum ar fi interpretat, nu conține un consimțământ expres pentru înregistrarea unei mărci comunitare proprii de către aplicant. In consecință au fost respinse reținerile comisiei de opoziției, conform cărora ’’dacă s-a acordat un consimțământ pentru utilizarea mărcii s-a acordat și un accept care să îndreptățească solicitantul să înregistreze semnul ca marcă’’, iar Divizia de Apel a OHIM a reținut că „este o diferență substanțială între dreptul de a folosi marca și dreptul de a o înregistra” (paragraful 58 din decizia menționată).

Notorietatea mărcii este un criteriu pertinent și relevant pentru aprecierea relei-credințe pentru că ea determină nivelul de protecție juridică de care beneficiază marca. Dacă în cazul unei mărci ce se bucură de un grad de cunoaștere obișnuit, mediu, putem fi de acord că simplul fapt al cunoașterii mărcii anterioare nu este suficient, nu aceeași este situația în ipoteza unei mărci notorii.

Cunoașterea depunerii la înregistrare a unei mărci notorii presupune și reprezentarea posibilității unui transfer de atractivitate și distinctivitatea de la marca notorie către cea a cărei înregistrare se solicită și deci existența intenției frauduloase.Prezumția reprezentării transferului de distinctivitatea și profitării de notorietate este dată tocmai de cunoașterea notorietății mărcii. O astfel de prezumție a “riscului de confuzie în cazul conflictului cu o marcă notorie” este de altfel consacrată și legislativ de art. 6 lit. d din Legea 84/1998 în forma de dinainte de modificarea adusă de Legea 66/2010 (articol în care se prezumă existența unui risc de confuzie în cazul mărcilor notorii).

În ceea ce privește marca “A_____ A___ A____” a cărei înregistrare este contestată, din Actul constitutiv al Pârâtei A_____ A___ A____ S.A. rezultă cu claritate că s-a intenționat transmiterea unui drept exclusiv de utilizare a siglei și emblemelor utilizate până la acel moment de către subscrisa AFC Rapid, neintenționându-se niciun moment transmiterea drepturilor de proprietate cu privire la marcă. Astfel, art. 9.5 din Actul Constitutiv prevede: “După înmatricularea Societății în Registrul Comerțului și imediat ce regulamentele organizațiilor sportive interne și internaționale vor permite transferul efectiv al drepturilor federative asupra sportivilor profesioniști legitimați in present la Asociația “A_____ A___ A____ A________”, capitalul social al Societății se va majora cu suma totală de echivalentul în lei a 18.571.428 Euro din care:

Echivalentul în lei a 13.000.000 Euro reprezentând aportul în natură al acționarului Asociația “A_____ A___ A____ A________” constând în următoarele drepturi: (a) drepturile sportive pe care le deține asupra tuturor jucătorilor de fotbal legitimați la Asociația “A_____ A___ A____ A________”, la sfârșitul ediției de campionat 2005/____, cu excepția drepturilor federative a maxim 4 jucători, drepturi federative ce vor face obiectul unor contracte de cesiune cu titlu oneros, (b) drepturile de utilizare exclusivă si nelimitată în timp si spațiu a însemnelor, emblemei, siglei si a mărcilor deținute cu orice titlu de Asociația “A_____ A___ A____ A________”. Valoarea drepturilor aportate a fost stabilită prin expertiză efectuată de către un expert independent agreat de către Asociația “A_____ A___ A____ A________” și de către acționarii semnatari ai Actului Constitutiv. Acționarii Societății, în funcție de interesele în prezență ale Societății pot decide cesiunea prealabilă, cu titlu oneros, a drepturilor menționate mai sus și conversia ulterioară în acțiuni ale Societății a datoriei aferente cesiunii “ […].

De altfel, art. 9.5 din Actul Constitutiv al A_____ A___ A____ S.A exprimă doar intenția părților de majorare a capitalului sub condiția aportului efectiv al sumelor menționate în conținutul articolului și cesiunea efectivă a drepturilor de utilizare a mărcilor. In fapt, cesiunea efectivă a drepturilor de utilizare a mărcii nu s-a mai făcut niciodată, așa cum rezultă din actele subsecvente de majorare a capitalului social. Astfel, la data de 17.07.____ s-a încheiat un Act Adițional la Actul Constitutiv al A_____ A___ A____ S.A. (a se revedea Anexa 6) prin care potrivit art. 7.3 “Capitalul Social de 56.312.440 lei (12.500.000 Euro) este alcătuit din suma de 9.920.640 lei reprezentând aport în numerar și suma de 46.391.800 lei reprezentând aportul în natură constând în drepturile federative deținute de acționarul A________ A_____ A___ A____ A________ asupra jucătorilor de fotbal menționați în Anexele nr. 1-4”.

Rezultă așadar, că în fapt, contrar intenției exprimate în actul constitutiv, nici măcar drepturile de utilizare asupra Mărcii în discuție nu au mai fost transmise, în cadrul articolului sus menționat vorbindu-se doar de aport în numerar și aport constând în drepturile federative asupra jucătorilor. Niciun act subsecvent nu a mai fost încheiat cu privire la transferul drepturilor de utilizare a mărcii si nu s-a determinat valoarea acestora.

Rezultă din această analiză a înțelegerii pe care a avut-o cu Pârâta A_____ A___ A____ S.A. că, tocmai pentru că a avut loc un transfer al drepturilor federative asupra jucătorilor trebuia să existe și o mențiune privind transferul cu privire la marca, dacă aceasta era intenția părților. O prezumție nu poate sa țină loc de înțelegere scrisă expres prevăzută de lege. Buna-credință în materia transferului de activități între persoane (transfer de parte de patrimoniu) este în sensul prevederii exprese a drepturilor asupra mărcii. In același sens este dispoziția legală care prevede obligativitatea redactării în scris a contractului de cesiune (art.42 alin.1 din Legea nr.84/1998). Mai mult decât atât, „cedarea drepturilor federative asupra jucătorilof’ nu poate depăși sfera a ceea ce s-a transmis efectiv, adăugând la ceea ce s-a preluat. Prin urmare. Pârâta A_____ A___ A____ S.A. nu își putea prefigura un drept la înregistrarea mărcii. Este exclusă din acestă perspectivă buna-credință la înregistrarea Mărcii.

Mai mult, chiar și dacă Pârâta A_____ A___ A____ S.A. și-ar fi prefigurat în mod greșit o cesiune a drepturilor asupra mărcii, atunci s-ar fi depus la înregistrare această marcă încă din anul ____ sau imediat ulterior. însă, acționarii pârâtei A_____ A___ A____ S.A. sau persoanele ce reprezentau societatea nu au decis mai bine de 9 ani depunerea la înregistrare a mărcii în nume propriu, tocmai pentru că au cunoscut foarte clar înțelegerea de la momentul constituirii Pârâtei A_____ A___ A____ S.A. – aceea că proprietatea mărcii este și rămâne în patrimoniul subscrisei AFC Rapid, către care ar trebui să revină și întreaga activitate fotbalistică în cazul lichidării sau dizolvării pentru orice motiv a Pârâtei A_____ A___ A____ S.A.

Reprezentarea faptului că AFC Rapid este titulara Mărcii în discuție și a dreptului asupra activității fotbalistice rezultă din clauzele agreate în cadrul Actului constitutiv al A_____ A___ A____ S.A. (Capitolul X art.26.4 din ultimul act constitutiv), dar și din faptul că, în acord cu Actul constitutiv, s-au încheiat succesiv, în anii 2007, 2008 și 2009, contracte de cesiune prin care subscrisa AFC Rapid cedam (gratuit) Pârâtei A_____ A___ A____ S.A. dreptul de participare în toate competițiile sportive naționale și internaționale. în aceste contracte reclmanta are calitate de Cedent, iar pârâta A_____ A___ A____ S.A. avea calitatea de Cesionar. Potrivit art.3.2 din contractele mai sus menționate, se precizează că cesionarul se obliga ca, în caz de încetare a activității sportive, să cesioneze AFC Rapid, tot cu titlu gratuit, dreptul de joc în competițiile interne și internaționale.

Rezultă așadar, o concordanță foarte clară între clauzele din Actul Constitutiv al Pârâtei A_____ A___ A____ S.A. prin care se menționează că se intenționează transferul dreptului exclusiv de utilizare a mărcii (iată, exclusivitatea este un atribut ce poate fi caracteristic doar licenței mărcii, nu și cesiunii) și contractele anuale de cedare a drepturilor de joc, a activității fotbalistice. Așadar, la momentul înființării, dar și mulți ani ulterior, pentru reprezentanții și acționariatul Pârâtei A_____ A___ A____ S.A., era foarte clar faptul că drepturile aparțin reclmantei și că pentru utilizarea acestora trebuie să obțină acordul reclamantei, acesta fiind și motivul pentru care Pârâta nu a depus la înregistrare marca mai bine de 9 ani, în perioada în care deciziile erau controlate și asumate de către acționariat și reprezentanții acesteia.

Intenția frauduloasă la momentul înregistrării mărcii rezultă și mai clar din împrejurarea că marca s-a depus la înregistrare în anul 2015, într-o perioadă incertă si obscură, în care societatea Pârâtă A_____ A___ A____ S.A. era în insolvență și fără a exista o hotărâre a adunării creditorilor sau o aprobare a administratorului judiciar. Marca a fost depusă la înregistrare într-o perioadă în care acționariatul nu mai putea reprezenta societatea, de către un administrator special – F______ G_____ D_____ – care pe de o parte nu avea acordul și aprobarea administratorului judiciar, iar pe de altă parte a acționat în baza unui mandat nelegal întrucât hotărârea A__ prin care acesta fusese numit, a fost anulată definitiv de către instanța de judecată prin Sentința Civilă nr. 2777/2015 pronunțată de Tribunalul București.

Practic, decizia înregistrării Mărcii notorii, ai cărei utilizatori și creatori ai părții grafice este în fapt reclmanta AFC Rapid, a fost luată de o persoană care nu reprezenta nici măcar interesele Pârâtei A_____ A___ A____ S.A, fiind străină de înțelegerea existentă între părți, care a acționat discreționar doar în numele unora dintre acționari și a cărei act de numire a fost ulterior anulat de către instanță (fiind în mod implicit nule toate actele subsecvente potrivit principiului risoluto iure dantis, resolvitur is accipientis).

In condițiile în care se agrease că Pârâta A_____ A___ A____ S.A. deține cel mult un drept de utilizare asupra mărcii, în condițiile în care Pârâta a activat pe piața fotbalistică achiziționând anual drepturile de joc, în condițiile în care cererea de înregistrare a mărcii este făcută după intrarea în insolvență a Pârâtei fără acordul administratorului judiciar, de către un administrator special al cărui mandat de numire a fost anulat cu efect retroactiv de instanță, apreciaza că intenția frauduloasă de a acționa în dauna titularului de drept al mărcii este evidentă și dovedită în cauză.

Și comportamentul ulterior al Pârâtei A_____ A___ A____ S.A. este de natură a susține aceeași intenție frauduloasă de a se profita de renumele mărcii Rapid, din acest comportament nerezultând încercarea de reorganizare a societății și de redresare a echipei, ci doar preocuparea pentru valorificarea prin vânzare a Mărcii la o valoare mult subevaluată. Practic, după momentul înregistrării mărcii, echipa RAPID nu a mai activat niciodată în L___ I, iar în iunie 2016, Pârâta A_____ A___ A____ S.A a fost declarată de instanță în faliment. Deși nu era definitivă, decizia a avut drept consecință faptul că echipa nu a mai putut înregistra contracte noi și neavând legitimați suficienți jucători, clubul nu s-a putut înscrie în prima divizie în sezonul 2016-2017, în urma hotărârii Ligii Profesioniste de Fotbal, iar la scurt timp a urmat și desființarea echipei.

CITEȘTE ȘI  Dezvăluiri în premieră despre Alexandru Albu: "E rapidist mort!"

În paralel cu această încercare de valorificare a Mărcii la o valoare mult subevaluată, au existat mai multe încercări ale precursoarelor Pârâtei Cesionare A_____ A___ A____ 1923 S.A. (fosta A_____ A___ R S.A.) de formare a unor entități juridice care să utilizeze denumirea „RAPID”.

Inițial, în condiții absolut discutabile din punct de vedere legal, s-a constituit Asociația Academia Rapid, o asociație ce nu a putut dobândi personalitate juridică tocmai pentru că AFC Rapid s-a opus la înregistrarea acesteia. Ulterior, în noiembrie 2017 se încearcă înregistrarea Asociației Clubul Sportiv Academia Rapid 1923 (dosar nr._____ /299/2017), în februarie 2018 a Asociației Clubul Sportiv Academia Rapid 2017 (dosar nr._____________), iar în aprilie 2018 a Asociației Academia Rapid 1923 (dosar nr._____________). împotriva tuturor acestor solicitări am formulat opoziție (a se vedea Anexa 15), în baza drepturilor pe care le deținem cu privire la denumirea Rapid, opoziții ce au fost soluționate favorabil de către instanțe si în consecință au fost respinse cererile de acordare de personalitate juridică pentru aceste asociații. Ulterior, în 2018 s-a înființat societatea A_____ A___ R S.A, adică Pârâta Cesionară din prezenta cauză ce a avut inițial această denumire “prescurtată” tocmai pentru că parata s-a opus la folosirea denumirii Rapid în conținutul numelui comercial. Abia după achiziția Mărcii litigioase – după cum a arătat, la momentul licitației, prezentul litigiu era pe rolul instanței și adus la cunoștiința posibililor adjudecatari – aceasta din urmă a reușit să-și modifice numele comercial în A_____ A___ A____ 1923 S.A. Rezultă din acest lung șir de opuneri că AFC Rapid s-a împotrivit constant și energic înregistrării oricărei entități de natură să ii încalce drepturile asupra denumirii Rapid, iar Pârâta A_____ A___ A____ 1923 S.A. (fosta A_____ A___ R S.A.) a avut constant reprezentarea faptului că nu deține un drept legal de utilizare a denumirii Rapid.

Toată această situație de fapt, dar mai ales faptul că prin procesul-verbal de licitație din data de 12.06.2018, pagina 5 (a se revedea Anexa 10), Pârâta A_____ A___ A____ 1923 S.A. și-a asumat în mod expres riscul privitor la modul de soluționare a prezentului dosar (decizia Tribunalului București nu va avea înrâurire asupra desfășurării procedurii de faliment, unde s-a realizat valorificarea sumelor rezultate din licitație), achiziționând un drept litigios, este de natură a contura aceeași intenție frauduloasă care a existat și la momentul înregistrării mărcii. Prefigurarea acestui risc este cu atât mai dovedită cu cât au existat, după cum a arătat anterior, mai multe dosare în care subscrisa AFC Rapid s-au opus înregistrării acestor entități ce intenționau să folosească în mod nelegal Marca.

Mai mult, în încercarea de a se acapara Marca, istoricul și palmaresul echipei Rapid, noua structură, susținută de Primăria și Primarul Sectorului 1, a conștientizat drepturile pe care reclmanta le deține cu privire la M____ și a încercat cooptarea reclmantei în structură, însă sub condiția renunțării la toate drepturile deținute. Astfel, anexă la adresa nr. _____/14.07.2017 emisă de Primăria Sector 1 către subscrisa i-a fost transmisă o Declarație – Acord prin care i se impunea renunțarea cu titlu gratuit la drepturile pe care le are. (a se vedea Anexa 16).

Rezultă din nou prefigurarea foarte clară a susținătorilor și reprezentanților noii structuri cu privire la faptul că drepturile la M____ nu au fost obținute legal, ele aparținând în fapt AFC Rapid.

Concluziile sunt în acord cu ampla jurisprudență națională și europeană dezvoltată în materie de rea-credință. Practica CJUE a statuat în mod constant existența unor criterii suplimentare și diverse de stabilire a relei-credințe, această noțiune fiind una foarte largă, ce nu poate fi limitată sau definită. Invoca opinia Avocatului General în cauza Lindt (citată și anterior) (paragraful 57, paragraful 60).

De asemenea, arătăm faptul că jurisprudența ÎCCJ în materie a reținut cu valoare de principiu modalitatea teoretică în care se analizează reaua-credință, respectiv raportat la buna- credință – ca element central de la care trebuie să se pornească în relațiile comerciale. (ÎCCJ, Secția Civilă și de proprietate intelectuală, decizia nr. 8350 din 16 octombrie 2009 în O. S_______ M____, Proprietate Intelectuală 4, Practică Judiciară 2009, ed. Hamangiu 2010, pag. 98).

În cauza dedusă judecății a dovedit prin mai multe împrejurări de fapt că a existat constant o atitudine neloială, contrară eticii, în antiteză cu un comportament de bună credință, determinată de încercarea de a se obține un profit prin eludarea atât a prevederilor contractuale cât și a normelor legale aplicabile.

Prin cererea de chemare în judecată a invocat în favoarea sa Decizia nr.3425 din data de 03.12.2014 pronunțată de înalta Curte de Casație si Justiție în Dosarul nr._____/299/2017 (a se vedea Anexa 18). prin care a fost anulată marca „STEAUA BUCUREȘTI” nr.______/ 29.01.2004 pentru înregistrare cu rea-credință.

În drept: art.3 lit.d, art.47 alin.1 lit.c din Legea nr.84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, art.194 și art.453 Cod procedură civilă.

Probe: înscrisuri, interogatoriu și orice alte probe a căror necesitate ar reieși din dezbateri.

OPIS ANEXE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

Anexa 1: Fișa mărcii „A_____ A___ A____” nr. ______, astfel cum apare în baza de date a OSIM, și certificatul de marcă;

Anexa 2: Procesul-verbal al Adunării Generale Extraordinare a UFC Rapid din data de 11.06.2001;

Anexa 3: Statutul autentificat sub nr.1556/18.06.2001 al reclamantei A________ A_____ A___ A____ A________;

Anexa 4: Lista performanțelor obținute la nivel național de clubul de fotbal profesionist RAPID în întrega sa activitate;

Anexa 5: Lista performanțelor obținute la nivel internațional de clubul de fotbal profesionist RAPID în întrega sa activitate;

Anexa 6: Actele constitutive inițiale și ulterioare (actualizate) ale societății A_____ A___ A____ S.A.;

Anexa 7: Contractele de cesiune a drepturilor de joc în competițiile interne și internaționale, încheiate între subscrisa AFC Rapid și societatea A_____ A___ A____ S.A. în anii ____, 2007, 2008, 2009;

Anexa 8: Extras de pe portalul instanțelor de judecată privind dosarul de insolvență aflat pe rolul Tribunalului București (număr de dosar _____/3/2012) privind debitoarea A_____ A___ A____ SA.;

Anexa 9: Copia acțiunii introduse de subscrisa AFC Rapid pe rolul Tribunalului București, dosar nr. ____________, privind anularea mărcii „A_____ A___ A____” nr.______; extras de pe portalul instanțelor judecătorești privind stadiul acestui dosar;

Anexa 10: Procesul-verbal de licitație din data de 12.06.2018 și Procesul-verbal de adjudecare din data de 23.07.2018, din cadrul procedurii de faliment a societății A_____ A___ A____ S.A., prin care marca „A_____ A___ A____” nr.______ a fost atribuită cumpărătorului A_____ A___ R București SA, Pârâta din prezenta acțiune (cu denumirea actuală A_____ A___ A____ 1923 S.A.);

Anexa 11: Extrasul din Buletinul Procedurilor de Insolvență nr._____/ 20.09.2017 cuprinzând Procesule verbal din data de 19.09.2017 al Adunării Creditorilor societății A_____ A___ A____ S.A.;

Anexa 12: Hotărârile din datele de 11.08.2014 si 12.08,2014 luate de Adunarea acționarilor societății

A_____ A___ A____ S.A. în timpul procedurii de re-organizare;

Anexa 13: Sentința civilă nr.2777 din data de 22.05.2015 a Tribunalului București, prin care s-a constatat nulitatea absolută a Hotărârii Adunării acționarilor din data de 11.08.2014, de numire a administratorului special F______ G_____ D_____;

Anexa 14: Procura semnată de administratorul F______ G_____ D_____ pentru depunerea mărcii „A_____ A___ A____” la OSIM;

Anexa 15: Dovezi cu privire la faptul că AFC Rapid s-au împotrivit constant și energic înregistrării oricărei entități de natură să ne încalce drepturile asupra denumirii „Rapid”:încheierea din data de 23.11.2017 pronunțată de Judecătoria Sector 1 în Dosarul nr._____/299/2017,prin care s-a respins cererea de acordare a personalității juridice pentru A________ A___ SPORTIV ACADEMIA RAPID BUCUREȘT11923, ca urmare a admiterii cererii de intervenție formulată de subscrisa, având în vedere că prin constituirea noii asociații ar fi urmat să se creeze confuzie cu activitățile sportive desfășurate de aceasta. Soluția a rămas definitivă prin respingerea apelului ca tardiv formulat.

Încheierea din data de 28.02.2018 pronunțată de Judecătoria Sector 1 în Dosarul nr._____________,prin care s-a respins cererea de acordare a personalității juridice pentru A________ A___ SPORTIV ACADEMIA A____ A________ 2017, ca urmare a admiterii cererii de intervenție formulată de subscrisa, având în vedere că prin constituirea noii asociații ar fi urmat să se creeze confuzie cu activitățile sportive desfășurate de subscrisa. Soluția a rămas definitivă prin renunțarea petentei la judecată în apel, conform Deciziei civile nr.3809/A/15.11.2018, atașată.

Încheierea din data de 04.04.2018 pronunțată de Judecătoria Sector 2 în Dosarul nr._____________, prin care s-a respins cererea de acordare a personalității juridice pentru Asociația sportivă fără personalitate juridică CLUB SPORTIV ACADEMIA RAPID BUCUREȘT11923. Petenta, o asociație sportivă fără personalitate juridică, constituită conform prevederilor Legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului, așa cum rezultă și din Adresa nr.563/ 22.08.2017 emisă de Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București (având deci drept de joc numai la nivelul Municipiului București, și nu la nivel național sau internațional), a încercat în mod nelegal să se transforme într-o asociație cu personalitate juridică, potrivit OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații. Soluția a rămas definitivă prin neapelare.

Încheierea nr.102 din data de 03.10.2018 pronunțată de Tribunalul București în Dosarul nr._____/3/2018, prin care s-a respins cererea formulată de societatea în faliment A_____ A___ A____ S.A. de schimbare a denumirii sale în „Locomotiva Giuleșteana” S.A. Soluția a rămas definitivă prin respingerea apelului ca nefondat, prin Decizia nr.453/ 07.03.2019 pronunțată de Curtea de Apel București. Instanțele au apreciat că nu există un temei legal pentru ca lichidatorul judiciar să ceară modificarea actului constitutiv cu privire la schimbarea denumirii societății aflate în procedura falimentului. Se poate constata din aceste înscrisuri că lichidatorul Sierra Quadrant Filiala București S.P.R.L. a acționat în permanență împotriva intereselor societății în insolvență A_____ A___ A____ S.A., după ce în prealabil vânduse marca „A_____ A___ A____” nr.______, care face obiectul prezentului dosar.

Anexa 16: Adresa nr. _____/14.07.2017 emisă de Primăria Sector 1 către subscrisa AFC Rapid, prin care ne-a fost transmisă o Declarație – Acord prin care ni se impunea renunțarea cu titlu gratuit la drepturile pe care le avem asupra brandului “Rapid”;

Anexa 17: Actul constitutiv din data de 16.04.2018 al societății Pârâte „A_____ A___ R BUCUREȘTI” S.A. – din care reiese, din art.24.3, faptul că această societate și-a arogat în mod nelegal dreptul de a participa în competițiile sportive naționale și internaționale, făcând trimitere la colaborarea cu o asociație CLUB SPORTIV ACADEMIA A____ A________, care nu personalitate juridică, fiind înregistrată numai la nivelul Direcției pentru Sport și Tineret a Municipiului București.

Anexa 18: Decizia nr.3425 din data de 03.12.2014 pronunțată de înalta Curte de Casație și Justiție în Dosarul nr._____/299/2017, prin care a fost anulată marca „STEAUA BUCUREȘTI” nr.______/ 29.01.2004 pentru înregistrare cu rea-credință.

Parata A_____ A___ A____ 1923 SA in temeiul dispozitiilor art. 201 alin. (1) coroborat cu art. 205 alin. (2) C__, a formulat INTAMPINARE fata de cererea de chemare in judecata formulata de catre Asociatia A_____ A___ A____ Bucuresti, prin care, in baza argumentelor ce urmeaza a fi prezentate si a probelor administrate, solicit respingerea cererii ca fiind lipsita de interes, in subsidiar ca neintemeiata, pentru urmatoarele

MOTIVE:

1. Scurte precizari in fapt

Parata a dobandit drepturile asupra marcii individuale si combinate „A_____ A___ A____” inregistrata la OSIM sub nr. ______, protejata de la data de 05.03.2015, de la S.C. A_____ A___ A____ S.A., in prezent in faliment, prin adjudecare in urma licitatiei organizate la data de 12.06.2018, aspect consemnat atat in Procesul – verbal de licitatie (Anexa 1) cat si Procesul – verbal de adjudecare incheiat la data de 23.07.2018 (Anexa 2).

Cu Privire la relatia dintre reclamanta si societatea A_____ A___ A____ S.A., reclamanta a fost actionar al celei din urma (Anexa 3), cum de altfel se recunoaste in mod expres si neechivoc prin cererea de chemare in judecata , participand in mod activ si fara rezerve atat la inregistrarea marcii a carei anulare se solicita cat si la aprobarea in cursul procedurii de insolventa a metodei de valorificarea a activelor societatii A_____ A___ A____ S.A. si a pretului de pornire al licitatiei conform Procesului – verbal din data de 19.09.2017 (Anexa 4) si a Procesului – verbal din data de 26.10.2017 (Anexa 5) prin votul exprimat de domnul M______ H____ I__.

De asemenea, instanta urmeaza sa constate ca atat la momentul inregistrarii cat si la momentul cesiunii marcii ‘A_____ A___ A____” (Anexa 6) titularul marcii era societatea A_____ A___ A____ S.A..

Totodata in cadrul examinarii de catre OSIM a cererii de inregistrare a marcii „A_____ A___ A____” nu s-au identificat motive de refuz la inregistrare, cererea fiind admisa iar marca inregistrata la data de 05.03.2015.

2. Exceptia lipsei de interes a reclamantei

Potrivit dispozitiilor art. 47 alin. (1) din Legea 84/1998 actiunea in anularea inregistrarii marci poate fi promovata de „orice persoana interesata”.

Cu privire la definirea persoanei interesate, conform prevederilor art. 1 alin. (1) lit. m) din Hotararea nr. 1134/2010 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice, republicata (”Regulamentul”) aceasta este „orice persoană care are un interes legitim, legat de o cerere de înregistrare a mărcii sau de o marcă înregistrată, și ale cărei interese ar puteafi prejudiciate”.

Totodata, pentru a promova o actiune in justitie reclamanta trebuie sa justifice un interes astfel cum acesta este definit de dispozitiile art. 32 alin. (1) lit. d) coroborat cu art. 33 C__, Or cat timp aceasta nu a facut dovada dobandirii sau detinerii unui drept anterior paratei rezulta ca nu exista nici interesul apararii unui astfel de drept, de vreme ce reclamanta nu poate valorifica sau apara un drept inexistent in patrimoniul acesteia.

In acelasi sens s-a pronuntat si Inalta Curte de Casatie si Justitie care retine ca sfera persoanelor interesate care pot solicita anularea inregistrarii unei marci pentru motivele prevazute in Legea 84/1998 se determina in functie de motivul de anulare invocat, astfel: in cazul in care sunt invocate, ca motive de anulare a inregistrarii marcii dispozitiile art. 48 alin. (1) lit. b) din Legea 84/1998, persoana interesata sa solicite anularea este numai titularul unui drept la marca anterior inregistrata sau notorie si nu orice persoana.

In consecinta, avand in vedere ca in cauza pendinte nu s-a facut dovada unui drept anterior sau a unei marci inregistrate anterior avand ca titular reclamanta, solicita respingerea cererii de chemare in judecata ca fiind lipsita de interes.

3. Netemeinicia cererii de chemare in judecata

Avand in vedere ca din argumentele si inscrisurile prezentate de reclamanta, nu rezulta ca aceasta este titulara unei marci anterioare care poate fi opusa marcii inregistrate de societatea A_____ A___ A____ S.A. marca cesionata paratei solicita respingerea ca neintemeiata a tuturor argumentelor prezentate, dupa cum urmeaza:

3.1. Cu privire la notorietatea invocata de reclamanta

Prin cererea de chemare in judecata reclamanta invoca caracterul notoriu al marcii „A_____ A___ A____” cu referire la dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea 84/1998 si art. 19 din Regulament interpretand gresit nu doar natura normelor indicate care in realitate privesc doar unele criterii si elemente exemplificative pentru dovedirea notorietatii aplicabile in procedura inregistrarii marcii, ci si raportul juridic astfel cum acesta a fost creat intre A_____ A___ A____ 1923 si societatea A_____ A___ A____ S.A., in faliment.

Totodata, astfel cum a precizat anterior, nu pot fi acceptate sustinerile reclamantei cu privire la un drept anterior pe care este grefata actiunea, cat timp acesta nu este pe de o parte precizat, si pe de alta parte dovedit, nefiind cunoscute doua elemente esentiale: (i) marca notorie si (ii) titularul acesteia.

Sub acest aspect reitereaza solicitarea ca instanta sa puna in vedere reclamantei sa-si precizeze actiunea in sensul indicarii marcii invocate ca fiind notorie si titularul acesteia, precum si perioada de referinta in pretinsa notorietate.

Chiar si in masura in care se poate accepta constructia reclamantei in sensul de a se pretinde titularul unei marci anterioare opozabile paratei, invedereaza instantei incidenta dispozitiilor art. 6 alin. (6) din Legea 84/1998 care prevad in mod expres ca marcă nu este refuzată la înregistrare sau, după caz, înregistrarea nu este anulată atunci când titularul mărcii anterioare sau al dreptului anterior consimte la înregistrarea mărcii ulterioare”. Or, astfel cum a aratat, marca „A_____ A___ A____” a fost inregistrata cu consimtamantul reclamantei, nefiind formulata nicio opozitie.

3.2 In legatura cu reaua – credinta invocata de reclamanta

Prin cererea de chemare in judecata, reclamanta sustine ca inregistrarea marcii ”A_____ A___ A____” s-a facut ”cu deosebita rea-credinta”, or, cata vreme la momentul la care a fost inregistrata marca reclamanta nu s-a prevalat de dispozitiile art. 18 din Regulament in vederea formularii unei opozitii tocmai pentru motivele relative de refuz prevazute la art. 6 din Legea 84/1998, rezulta ca in prezenta reaua-credinta s-ar putea retine chiar in sarcina reclamantei.

De altfel, reclamanta nici nu avea intentia sa formuleze opozitie sau sa conteste inregistrarea cat timp a fost de acord, in calitate de asociat al societatii A_____ A___ A____ S.A., in faliment, cu inregistrarea acesteia.

In considerarea celor ce preced,solicita in principal respingerea cererii ca lipsita de interes, in subsidiar respingerea cererii ca neintemeiata si obligarea reclamantei la plata tuturor cheltuielilor de judecata efectuate de subscrisa in prezenta cauza.

In drept: art. 158, art. 205, art. 453 din C__, art. 18 din Regulament, art. 1, art. 3 si art. 7 din Legea 8/1996.

Probe: inscrisuri, interogatoriu precum si orice alte probe a caror necesitate ar reiesi din cercetarea judecatoresca

Tribunalul retine ca cererea de anulare pentru motivul existentei marcii notorii anterioare nu este intemeiata. La filele 172 – 187 din volumul 2 se afla statutul Asociatiei A_____ A___ A____ Bucuresti autentificat sub numarul 1556/18.06.2001. In statut se mentioneaza calitatea reclamantei de continuatoare a activitatii fotbalistice de performanta a asociatiei Uniunea Forbal A___ A____ Bucuresti, bucurandu-se de toate drepturile conferite de Statutul si Regulamentele Federariei Romane de Fotbal – art. 1 alin. 3 – fila 172 volumul 2 .

In art. 9 alin. 1 din statut este mentionata emblema proprie a Clubului, reprodusa in anexa de la fila 186. Emblema este, in cea mai mare parte, copiata de marca ______, a carei anulare se cere– fila 12 volumul 1. Marca nu contine cuvantul Bucuresti in partea de jos a partii figurative a marcii, restul elementelor emblemei fiind prezente in semnul inregistrat intocmai.

Potrivit incheierii din 25.06.2001 – fila 187 volumul 2 Tribunalul retine ca Uniunea A_____ A___ A____ Bucuresti a decis formarea reclamantei, prin divizare. Potrivit situatiei prezentate la filele 190-191 volumul 2 Tribunalul retine ca activitatea de fotbal sustinuta de Uniunea A_____ A___ A____ este notorie incepand cel mai tarziu din 1935, cand echipa Uniunii a castigat Cupa Romaniei. Folosirea emblemei in care apare acvila ca element central dateaza doar din sezonul 2000-2001, potrivit informatiilor publice disponibile online privind istoria echipei de A_____ A____. Elementele figurative din centrul imaginii acvilei, reprezentand linii suprapuse in forma literei V si mingea de forbal existau si in emblemele anterioare, emblema din 2000 fiind, ca imagine de ansamblu, noua insa, avand in vedere partea dominanta a semnului reprezentata de acvila, elementele noi ale scutului si banderolei si pozitionarea diferita a cuvantului RAPID.

La filele 30 verso – 39 volumul 6 si 59 -62 volumul 6 apare emblema folosita in perioada anilor 90. Aceeasi emblema a fost identificata si in fotografiile depuse de parata la fila 123 volumul 56 reprezentand articole din presa anului 1999. La nivelul anului 1992 emblema Uniunii A_____ A___ A____ Bucuresti avea forma reprodusa la fila 142 volumul 4.

La filele 192 – 200 volumul 2 se afla actul constitutiv al societatii comerciale A_____ A___ A____ SA, societatea comerciala constituita de reclamanta si alti 7 membri fondatori – actionari, reclamanta pastrand 70% din actiuni. Activitatea de club sportiv de fotbal s-a organizat de la data infiintarii societatii comerciale – 29.03.____ sub numele acestei societati comerciale si sub emblema reclamantei, “acordata” pentru utilizare societatii comerciale.

La articolele 9.8 si 9.9 din actul constitutiv s-a convenit asupra transferului dreptului de joc in Divizia A si in celelalte competitii sportive de la reclamanta catre parata. De asemenea fondatorii au convenit asupra dobandirii de catre societatea comerciala, in viitor, a drepturilor asupra emblemei si marcilor. La art. 9.5 alin. i) lit b s-a convenit aportarea, dupa transferul drepturilor federative asupra sportivilor a drepturilor de utilizare a marcilor detinute de reclamanta ( s-a mentionat evaluarea acestor drepturi printr-o expertiza anterioara) . La art. 28.4 s-a convenit garantarea in favoarea Asociatiei a unui drept de preferinta pentru dobandirea drepturilor mentionate la art. 9.5 pct. I lit. b – fila 12 volumul 3, in caz de dizolvare voluntara.

La filele 165 – 180 volumul 4 se afla actele intocmite in vederea evaluarii drepturilor federative de joc ale reclamantei. Data evaluarii este 30.06.____, iar valoarea aportului in natura a fost deteminata la suma de 13.000.000 de euro. La 30.06.____ s-a intocmit hotararea adunarii generale a actionarilor pentru majorarea capitalului cu valoarea din raportul de evaluare si o suma de bani – aport in numerar, luandu-se act de aportul prin cedarea drepturilor federative asupra jucatorilor. La data de 17.07.____ s-a intocmit actul aditional de la filele 18-19 volumul 3 privind noul capital social, iar la filele 29 – 39 volumul III s-a depus forma actului constitutiv la data de 07.12.____. Nu este lamurita cuprinderea in actul constitutiv din martie ____ a mentiunii privin raportul de evaluare, care in fapt poarta o data ulterioara – iunie ____. Avand in vedere ca raportul de evaluare priveste doar drepturile federative de joc si ca actul aditional din 17.07.____ se refera la aceste drepturi si la suma de 13.000.000 de euro – 46.391.800 de lei, rezulta ca intelegerea intiala de aducere ca aport a drepturilor federative si a drepturilor asupra emblemei si marcilor s-a executat doar cu privire la aportarea drepturilor federative, suma de 13.000.000 de euro fiind evaluarea acestor drepturi. In fapt, asadar utilizara semnelor s-a facut cu ingaduinta reclamantei, iar nu ca urmare a aportarii drepturilor de utilizare. Nici clauza de la art. 28.4 din actul constitutiv – fila 36 verso nu poate fi retinua ca temei pentru transmiterea drepturilor asupra marcii neinregistrate, avand in vedere ca acesata clauza trimite direct la art. 9.5 pct. I lit.b, clauza care nu a fost executata potrivit termenilor conveniti, prin evaluarea insemnelor, emblemei si a marcilor aportarea valorii sau prin cesiunea acestora, ulterior.

La data de 11.03.2015 potrivit actului constitutiv de la filele 40 – 55 reclamanta detine 0,2498 din actiunile societatii comerciale A_____ A___ A____ SA. Dosarul procedurii de insolventa privind-o pe aceasta din urma poarta data inregistrarii 03.12.2012 – fila 68 volumul 3. La data de 13.06.2016 s-a dispus intrarea in faliment a societatii comerciale A_____ A___ A____ SA

In perioada ____ – 2009 s-au incheiat anual contracte de cesiune a drepturilor de paticipare la competitiile sportive – filele 56 – 67 volumul 3.

Tribunalul retine ca la data inregistrarii marcii – 05.03.2015 – fila 93 volumul 1, reclmanta nu poate invoca in favoarea sa calitatea de titular al marcii notorii. Cazul de anulare a marcii prevazut de art. 6 alin. 2 lit f din Legea 84/1998 are in vedere o persoana care intruneste toate atributele utilizatorului de marca – la momentul inregistrarii marcii concurente, mai putin aceea de a avea inregistrata marca sa. Potrivit reglementarii din art. 24din Legea 84-1998, Tribunalul retine ca notorietatea marcii invocata ca motiv de anulare a altei marci presupune utilizarea acesteia – 24 lit. b si aproprierea marcii notorii de catre persoana care invoca drepturile asupra marcii “sale” –art. 24 lit. f din Legea 84/1998. Nu sunt indeplinie aceste conditii in persoana reclamantei la data inregistrarii marcii, avand in vedere ca nu reclamanta este cea care a mentinut notorietatea marcii ulterior infiintarii societatii comerciale. Nici in virtutea dobandirii drepturilor de joc de catre reclamanta, ca membru afiliat aceasta nu a inteles sa participe in numele sau propriu la desfasurarea activitatii sportive, cesionand aceste drepturi. Dobadirea acestor drepturi de asemenea nu este o consecinta a activitatii sale proprii, ci a inregistrarilor la organizatiile sportive competente, iar cesiunea nu presupune o cooperare a partilor la activitatea sportiva, ci o „insarcinare” a paratei cu desfasurarea activitatii sportive corelativa renuntarii din partea reclamantei la activitatea sportiva.

In privinta dreptului de autor reclamanta a indicat expres persoanele care au creat marca – fila 229 volum 6, nefiind asadar titulara acestor drepturi. Marca este o creatie originala in sensul art. 7 din Legea 8/1996 fiind vorba despre un efort creator in conceperea unor proportii ale elementelor figurative, a asezarii acestora, incadrarea semelor folosite anterior – liniile paralele si mingea – in desenul ales ca emblema. Motivul de anulare prevazut de art.6 alin. 4 lit. c in partea care se refera la dreptul de autor presupune actiunea persoanei care a creat semnul, iar nu actiunea persoanei care a folosit acest semn in activitatea comerciala, motivele de anulare fiind prevazute de parti diferite ale dispozitiei legale. Mai ales tinand seama de raporturile dintre parti, in activitatea carora persoanele indicate ca autori au calitatea de reprezentanti legali, nu se poate stabili in acest litigiu in ce mod persoanele care au creat desenul care a devenit emblema clubului au decis sa ingaduie folosirea desenului de catre parata si inregistrarea desenului ca marca, ulterior.

Motivul relei credinte este intemeiat insa. Tribunalul retine ca in conditiile in care evaluarea drepturilor de utilizare a emblemelor, semnelor si marcilor nu a avut loc, un aport constand in aceste drepturi nu poate fi considerat ca efectuat. O modificare a capitalului social urmare a aportului constand in aceste drepturi nu a fost dovedita asa cum s-a intamplat in situatia drepturilor federative de joc. Nici clauzei de la art 28.4 nu i se poate da vreun efect, aceaasta avand in vedere doar situatia in care drepturile vor fi devenit proprietatea societatii comerciale prin aportarea lor de catre reclamanta. De aceea, in lipsa acestor drepturi ale societatii comerciale, acestea au ramas ale paratei, ca entitate careia trebuie sa i se recunoasca dreptul asupra elementelor de identificare a sa, in care se include emblema. Incalcarea acestui drept cu stiinta, in conditiile depasirii limitelor intelegerii asupra modalitatii de transfer a acestor drepturi prin actul constitutiv, situeaza inregistrarea marcii in domeniul relei credinte, in temeiul dreptului sau netransmis la infiintarea societatii comerciale reclamanta fiind persoana interesata sa solicite anularea pentru acest motiv.

Chiar in situatia in care s-ar considera ca in valoarea de 13.000.000 de euro este inclusa valoarea acestor drepturi – de utilizare exclusiva a insemnelor, emblemei, siglei si a marcilr, fata de clauza de la art. 28.4 rezulta ca partile au inteles sa dispuna asupra acestor drepturi doar in situatia dizolvarii voluntare, nefiind permis un alt act de dispozitie decat cel asupra carora partile s-au inteles expres. Clauza reglementeza situatia drepturilor de utilizare pentru singurul caz de instrainare permisa – cu ocazia dizolvarii voluntare. Potrivit acestor retineri, Tribunalul considera ca inregsitrarea ca marca a semnului este act de dispozitie care incalca intelegerea partilor neputand fi validat doar pentru motivul ca in fapt socitetatea era insolventa si drepturile asupra semnelor ar fi urmat, oricum calea vanzarii pentru satisfacerea creantelor creditorilor. Inegistrarea semnului trebuia sa fie operata urmare a hotararii asociatilor, sau in baza deciziei administratorului desemnat in acest sens, in acest mod semnul devenind obiectul unui drept de sine statator, separat de emblema, cu un regim diferit de cel al drepturilor rezultand din actul constitutiv al societatii comercaile. O atare hotarare nu este dovedita tribunalul retinand in acest sens ca prin hotararea 2777/2015 a Tribunalului Bucuresti – filele 178 – 186 dosar conexat de anulare a hotararii A__ a SC A_____ A___ A____ SA din 12 august 2014 – filele 172 – 176 . Data hotararii este mentionata in prezentarea actiunii solutionate si in considerente, data din dispozitiv fiind trecuta 11 august 2014, din eroare. Tribunalul retine semnarea cererii de inregistrare a marcii – fila 187 volumul I de catre administratorul desemnat prin hotararea anulata. De altfel, hotararea din 12 august 2014 nu cuprinde mandatul pentru inregistrarea marcii, actul de inregistrare aparand ca efectuat peste limitele imputernicirii.

Prejudiciul adus reclamantei prin inregistrarea marcii consta in imposibilitatea acesteia de a folosi semnul, drept pe care nu si l-a pierdut, avand in vedere ca o dezbatere asupra drepturilor de utilizare si evaluarea acestora nu s-a purtat in cadrul dosarului de insolventa, situatia instrainarii bazate pe inregistrarea marcii nefiind corespunzatoare situatiei juridice reale. Acesta este si interesul in formularea actiunii de catre reclamanta – stabilirea drepturilor la inregistrarea marcii in conditiile intrarii in faliment a societatii comerciale.

Retinand plata sumelor de _____ lei plus 6760 de lei- onorariul pentru avocatul ales de reclamanta, potrivit art. 453 c.p.civ., le va obliga pe paratele SC A_____ A___ A____ 1923 SA si A_____ A___ A____ SA ÎN F_______ la plata acestor sume de bani.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

Respinge ca nefondată excepția lipsei de interes.

Respinge acțiunea principală formulată de către reclamanta A________ A_____ A___ A____ A________, cu sediul ales la Societatea Civilă de Avocați Milcev B_____ din București, ___________________________ nr 14, __________, sector 5în contradictoriu cu pârâta SC A_____ A___ A____ 1923 SA, cu sediul ales la SCA V____ și Asociații din București, _______________________ 30A, etaj 7, sector 1, A_____ A___ A____ SA ÎN F_______, cu sediul în București, __________________, cam2, sector 1, citată și prin lichidator judiciar Sierrra Quadrant Filiala București SPRL, _________________, ________________, __________, sector 3 și O______ DE STAT PENTRU INVENȚII ȘI MĂRCI-OSIM, cu sediul în București, _________________. 5, sector 3ca neîntemeiată.

Admite acțiunea conexată.

Anulează înregistrarea mărcii ______/05.03.2015.

Obligă la plata sumei de 11.247+6760 lei cheltuieli de judecată în sarcina pârâtelor A_____ A___ A____ 1923 SA și A_____ A___ A____ SA.

Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

Pronunțată în ședința publică, 4 august 2020.

PREȘEDINTE GREFIER

L____ E____ P____ C_______ M_______

Sursa: www.rolii.ro

8 Comments

  1. Eu tot sper să se schimbe emblema de acum cu vulturul ala fara rost. S-o pastreze AFC si Rapidul adevarat sa-si faca una frumoasa si istorica.

  2. @Marius. Inca nu. Dupa 1 septembrie se va decide, probabil, primul termen. Atunci se incheie vacanta judecatoreasca.

  3. de acord cu Octavian. motivarea instantei pote fi inclusa ca un roman S.F. atata polologhie si pt ce. pentru noi toti, cu fr. mici exceptii, a existat si va exista numai un RAPID:

  4. @1923.ro Da, tribunalul a anulat inregistrarea marcii, dar a mai si retinut ca afc nu este continuatoare fc rapid sa, si ca nu se intoarce la afc ceea ce a apartinut fc rapid SA. Citez :,, În concluzie, notorietatea nu este dovedită, nu este în apanajul reclamantei, acesta nu poate justifica acest element din cauza faptului că activitatea fotbalistică a fondatorilor, persoanele care au fost și la UFC și la societatea comercială, au înființat, pe o perioadă determinată, această asociație, care, în succesiunea societăților care au fost implicate în coordonarea fotbalului profesionist, a funcționat cel mai scurt timp. ”

    Deci, au anulat inregistrarea marcii respective. Daca se mentine si la apel, practic nimeni nu o are si instanta spune: inregistrati din nou marca.In acest caz, actualul FC RAPID are o cerere depusa inaintea afc, iar cererile se iau in ordine.

  5. Nu-i bai! Se schimba emblema și numele și gata! Se va numi FC Rapid S.A. Și se va înregistra la bursa.

  6. Rezumatul e simplu: Tribunalul a dat dreptate AFC Rapid in privinta anularii marcii care a fost cumparata la licitatie de FC Rapid 1923

  7. Cine are timp sa citeasca un text atat de lung si plictisitor? Poate doar juristii. Faceti-ne va rog un rezumat.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.