BREAKING NEWS / Ce a decis FRF în cazul Academiei Rapid

Rapid play-off

Către Comitetul de Urgență al FRF

Domnului Președinte Răzvan BURLEANU,

Domnule Președinte,

Având în vedere Decizia Comitetului Executiv al FRF din data de 7 mai 2018, Având în vedere dispozițiile art. 3 din REGULAMENTUL *1*  PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA JOCURILOR DE BARAJ PENTRU PROMOVAREA ÎN LIGA 3, CAMPIONATUL EDIŢIEI 2018 / 2019 ,

Având în vedere că Regulamentul mai sus menționat a fost aprobat de Comitetul Executiv al FRF la data de 20 decembrie 2017, ulterior începerii competiției Liga a IV-a sezonul 2017/2018,

Având în vedere dispozițiile art. 25 alin. 1 coroborate cu dispozițiile art. 34 din Legea 69/2000 *2* cu modificările și completările ulterioare,

*1* Asociaţiile judeţene de fotbal, respectiv, AMFB, sunt obligate să comunice către Departamentul Competiţii al FRF, în scris, până la data de 11 iunie 2018, echipele calificate pentru a participa la jocurile de baraj şi să transmită copia Certificatului de Identitate Sportivă al acestora eliberat de Ministerul Tineretului şi Sportului. Echipele care nu vor transmite Certificatul de Identitate Sportivă până la termenul prevăzut în prezentul Regulament nu vor avea drept de participare la jocul de baraj.

*2* Art. 25 – (1) Asociaţiile sportive sunt structuri sportive fără personalitate juridică. Asociaţiile sportive fără personalitate juridică se pot constitui ca societăţi civile particulare, potrivit legislaţiei în vigoare. Constituirea unei asociaţii sportive fără personalitate juridică dă dreptul acesteia la obţinerea unui certificat de identitate sportivă, precum şi la afilierea la asociaţia judeţeană, pe ramura de sport corespunzătoare, în vederea participării la competiţiile sportive oficiale locale.

Art. 34 – (1) Asociaţiile judeţene şi ale municipiului Bucureşti pe ramuri de sport sunt persoane juridice de drept privat, având drept scop organizarea activităţii în ramura de sport respectivă la nivelul judeţului sau al municipiului Bucureşti, cu respectarea statutelor şi regulamentelor federaţiilor sportive naţionale. (2) Asociaţiile judeţene “Sportul pentru toţi” şi “Sportul pentru persoanele cu handicap” se constituie prin asocierea persoanelor fizice şi juridice cu activitate în aceste domenii din fiecare judeţ. (3) Dobândirea personalităţii juridice se face în condiţiile legii, ca organizaţie-asociaţie fără scop lucrativ. (4) Asociaţiile judeţene şi ale municipiului Bucureşti pe ramuri de sport sunt constituite din secţiile asociaţiilor şi cluburilor sportive cuprinse în sistemul competiţional judeţean, afiliate şi recunoscute de acestea. (5) Obiectivele, drepturile şi îndatoririle asociaţiilor judeţene şi ale municipiului Bucureşti pe ramuri de sport decurg din statutele şi regulamentele federaţiilor sportive naţionale corespunzătoare, precum şi din puterea delegată de către acestea.

Având în vedere dispozițille art. 26 coroborate cu prevederile art. 35 alin. 1 din legea nr. 69/20003 cu modificările și completările ulterioare și cu dispozițiile art. 12 alin. 4 din Statutul Federației Române de Fotbal4, Având în vedere prevederile art. 70 alin. 1 teza I din Statutul FRF5 prin care se instituie principiul meritului sportiv,
Având în vedere că structurile sportive participante în competiția Liga a IV-a nu sunt membre ale Federației Române de Fotbal,
Având în vedere că structurile sportive participante la barajul de promovare în Liga a 3- a nu sunt membre ale Federației Române de Fotbal, obținând vocația de afiliere la FRF doar în situația câștigării jocurilor de baraj și înscrierii în Liga a 3-a,
Având în vedere că Asociațiile Județene de Fotbal organizează competiția Liga a IV-a conform delegării de competență acordate de Federația Română de Fotbal,
În scopul respectării principiului meritului sportiv și armonizării prevederilor Regulamentelor care vizează organizarea activității fotbalistice cu prevederile legale în vigoare, Departamentul Juridic al FRF 

PROPUNE

Completarea REGULAMENTULUI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA JOCURILOR DE BARAJ PENTRU PROMOVAREA ÎN LIGA 3, CAMPIONATUL EDIŢIEI 2018 / 2019, cu un nou articol numerotat 3 *1* care va avea următorul conținut: 3 *1*) Dreptul de participare la jocul de baraj îl deține structura sportivă clasată la finalul Campionatului Ligii a IV-a pe locul I în fiecare județ sau Municipiul București.
În situația în care structura sportivă respectivă nu îndeplinește condițiile de participare la jocurile de baraj (nu deține personalitate juridică și/sau Certificat de Identitate Sportivă eliberat de MTS), jocurile de baraj nu se vor disputa, urmând ca echipa adversă, dacă îndeplinește condițiile de participare, să fie declarată câștigătoare.

(6) La nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, se poate constitui, pentru o ramură de sport, o singură asociaţie judeţeană. *3* Art. 26 – (1) Cluburile sportive sunt structuri sportive cu personalitate juridică, constituite în condiţiile legii. (2) Cluburile sportive pot fi:

a) persoane juridice de drept privat, structuri fără scop lucrativ sau societăţi comerciale sportive pe acţiuni;

b) persoane juridice de drept public.

Art. 35 – (1) Federaţiile sportive naţionale sunt structuri sportive de interes naţional, constituite prin asocierea cluburilor sportive şi asociaţiilor judeţene şi ale municipiului Bucureşti, pe ramuri de sport.

*4* La FRF se pot afilia numai structurile sportive cu personalitate juridică, legal constituite și recunoscute oficial.

*5* Dreptul unui club de a participa în campionatele naționale depinde de meritul sportiv al acestuia….

*6* Principiu recunoscut de FIFA încă din 2007 prin intermediul Circularei 1132 din 27.12.2007 și de Parlamentul European prin Rezoluţia Parlamentului European din 2 februarie 2017 referitoare la o abordare integrată a politicii în domeniul sportului: bună guvernanță, accesibilitate și integritate (2016/2143(INI)) – punctul 39

În situația în care o asociație sportivă este desemnată câștigătoare a Ligii a IV-a într-un anumit județ/Municipiul București, AJF/AMFB va putea aproba modificarea formei și/sau structurii juridice a asociației sportive respective în scopul participării la barajul de promovare în Liga a 3-a, cu îndeplinirea procedurii prevăzute mai jos:

a) Comitetul Executiv al Asociației Județene de Fotbal/AMFB omologhează rezultatele Ligii a IV-a conform rezultatelor sportive obținute de către echipele participante în Liga a IV-a, ediția 2017/2018.

b) Asociația sportivă câștigătoare a campionatului Ligii a IV-a va formula către AJF/AMFB, în perioada 01 – 10 iunie 2018, o cerere pentru aprobarea modificării formei și/sau structurii juridice.

c) La cererea prevăzută la litera b) de mai sus se vor anexa toate documentele cu privire la structura sportivă cu personalitate juridică (club sportiv) care va activa în competiții în locul asociației sportive. În situația în care există un refuz exprimat de către jucători, antrenori, asociați, împuterniciți etc cu privire la continuarea activității la structura sportivă cu personalitate juridică, se vor anexa și înscrisurile din care rezultă refuzul expres al acestora.

În situația în care AJF/AMFB consideră necesare documente suplimentare poate acorda un termen pentru depunerea acestora, fără ca termenul acordat să poată depăși data limită până la care se poate depune cererea, respectiv 10 iunie 2018.

d) Ulterior omologării rezultatelor, Comitetul Executiv al AJF/AMFB va analiza solicitarea echipei câștigătoare a Ligii a IV-a, menționată la litera b), urmând a o aproba dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

1. Structura sportivă cu personalitate juridică a fost înființată în cursul sezonului competițional 2017/2018. Nu vor fi admise în nicio situație solicitări cu privire la o structură sportivă cu personalitate juridică înființată anterior datei de începere a competiției Liga a IV-a, ediția 2017/2018.
2. Sediul structurii sportive cu personalitate juridică este în aceeași localitate în care își desfășoară activitatea asociația sportivă care a formulat solicitarea.
3. Jucătorii legitimați la asociația sportivă solicitantă vor fi legitimați la structura sportivă cu personalitate juridică, cu excepția celor care își exprimă în scris refuzul de a fi legitimați la structura sportivă cu personalitate juridică.
3.1 După aprobarea cererii, AJF/AMFB va înscrie în fișele sportivilor și în carnetele de legitimare denumirea structurii sportive cu personalitate juridică, cu excepția sportivilor care au refuzat în mod expres continuarea activității la clubul sportiv.
4. Staff-ul tehnic al clubului sportiv este același cu staff-ul tehnic al asociației sportive, cu excepția persoanelor care refuză în scris continuarea activității la structura sportivă cu personalitate juridică.

5. Stadionul pe care asociația sportivă și-a desfășurat jocurile de pe teren propriu în cadrul Ligii a IV-a este același cu stadionul pe care își va desfășura activitatea clubul sportiv.
6. Culorile structurii sportive cu personalitate juridică și echipamentul jucătorilor sunt identice cu cele utilizate de asociația sportivă.
7. Majoritatea membrilor fondatori ai structurii sportive cu personalitate juridică sunt aceiași cu membrii care au fondat asociația sportivă, cu excepția celor care refuză în scris să continue activitatea la structura sportivă cu personalitate juridică.
8. Persoanele împuternicite să reprezinte asociația sportivă se regăsesc în cadrul organelor de conducere ale structurii sportive cu personalitate juridică, cu excepția celor care refuză în scris să continue activitatea la structura sportivă cu personalitate juridică.

e) În situația aprobării solicitării menționate la litera b) de mai sus, Asociația Județeană de Fotbal/AMFB va comunica FRF, în termenul prevăzut la art. 3 din REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA JOCURILOR DE BARAJ PENTRU PROMOVAREA ÎN LIGA 3, CAMPIONATUL EDIŢIEI 2018 / 2019, denumirea asociației sportive câștigătoare a Ligii a IV-a cu mențiunea că s-a aprobat modificarea formei și/sau structurii juridice a acesteia, specificându- se în mod expres denumirea structurii sportive cu personalitate juridică. AJF/AMFB va anexa comunicării de mai sus Decizia Comitetului Executiv prin care s-a aprobat modificarea formei și/sau structurii juridice și Certificatul de Identitate Sportivă emis de Ministerul Tineretului și Sportului pentru clubul sportiv respectiv.

Adrian STÂNGACIU,

Șef Serviciu Juridic FRF”

Sursa: frf.ro

Foto: Alex Paraschiv

Rămâi pe 1923.ro pentru amănunte legate de situaţia Academiei Rapid!